Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na wolne stanowisko DYREKTORA DOMU DZIECKA W S?AWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 1.

ZARZĄD POWIATU WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c

 OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO

  DYREKTOR DOMU  DZIECKA
W SŁAWIE, przy ul. Ogrodowej 1
 
1. Wymagania niezbędne:
a)WYKSZTAŁCENIE  WYŻSZE  MAGISTERSKIE
   - na kierunku  : pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia  lub
   - na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-  wychowawczej albo
   - na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,   pedagogiki lub resocjalizacji
b)SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
c)CO NAJMNIEJ TRZYLETNI STAŻ PRACY W PLACÓWCE OPIEKUŃCZEJ.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Dokonywanie czynności prawnych związanych z kierowaniem i prowadzeniem bieżącej działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w granicach zwykłego zarządu.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokumenty poświadczające wykształcenie  
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, pocztą elektroniczną na adres: powiat@wschowa.com.pl  lub pocztą z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „DYREKTOR DOMU DZIECKA W SŁAWIE, przy ulicy Ogrodowej 1.” w terminie do dnia  20 CZERWCA 2007r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.wschowa.info oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.


regulamin naboru na wolne kierownicze stanowiska urz?dnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 101.00 KB
Data publikacji: 2007-06-15 09:20:47
Ilość pobrań: 1135

Data publikacji: 2007-06-06 08:28:43 (2813 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-06-06 14:09:45 Dodano za??cznik: regulamin naboru na wolne kierownicze stanowiska urz?dnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego (regulamin_naboru_dyrektorow[114x1].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-06-15 09:20:13 Usuni?to za??cznik: regulamin naboru na wolne kierownicze stanowiska urz?dnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego (regulamin_naboru_dyrektorow[114x1].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-06-15 09:20:47 Dodano za??cznik: regulamin naboru na wolne kierownicze stanowiska urz?dnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego (regulamin_naboru_dyrektorow[114x1].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-06-15 09:23:28 usuni?cie omy?ki pisarskiej Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]