Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony ?rodowiska

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTOR
W WYDZIALE BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Wymagania niezbędne:
  a)       Określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  b)       wykształcenie wyższe – kierunek ochrona środowiska,
  c)       znajomość przepisów z zakresu Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach i ustawy Prawo wodne,
  d)       znajomość obsługi komputera,
  e)       znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a)       Wskazane posiadanie min. 1-rocznego stażu pracy w administracji.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a)  prowadzenie spraw i przygotowywanie projektów decyzji w zakresie 
                przepisów wynikających z  :
                - ustawy o odpadach,
                - ustawy Prawo wodne,
                - prawa ochrony środowiska,
                - Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

           b)  Załatwianie innych spraw zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Starostę.

 1. Wymagane dokumenty:
  a)       życiorys (CV),
  b)       list motywacyjny,
  c)       dokumenty poświadczające wykształcenie,
  d)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.Nr 125, poz. 869) – do pobrania ze strony internetowej www.bip.wschowa.info.
  e)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  f)         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa, Plac Kosynierów 1c, lub pocztą z dopiskiem     Dotyczy naboru na stanowisko  PODINSPEKTOR W WYDZIALE BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w terminie do dnia 20 KWIETNIA 2008r.
  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 


Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony ?rodowiska
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2008-03-18 08:04:55
Ilość pobrań: 1154

Data publikacji: 2008-03-18 08:01:14 (2769 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-03-18 08:04:55 Dodano za??cznik: Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony ?rodowiska (Wniosek_o_przyjecie_nowego_pracownika-ochrona_?rodowiska[235x1].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]