Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIK  OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
WE  WSCHOWIE

 1. Wymagania niezbędne:
  a)       spełnienie wymagań określonych w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych,
  b)       wykształcenie wyższe geodezyjne,
  c)       uprawnienia zawodowe w zakresie  1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027),
  d)       co najmniej 2 lata stażu pracy w administracji samorządowej w zakresie prac wydziału  geodezji lub ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
  e)       niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 2. Wymagania dodatkowe:
  a)       znajomość ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”  (Dz.U.05.240.2027-j.t.)
  b)       znajomość Rozporządzenia  „Zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowanie systemów i przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólne warunki umów o udostępnianie tych baz” (Dz.U.01.78.837),
  c)       znajomość Rozporządzenia „Ewidencja gruntów i budynków” (Dz.U.01.38.454),
  d)       znajomość rozporządzenia „Określenie rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu”  (Dz.U.99.49.493)
  e)       znajomość Rozporządzenia „Klasyfikowanie, kwalifikowanie i porządkowanie materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”  (Dz.U.01.74.796)
  f)         znajomość Rozporządzenia „Określenie rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz tryb udzielania tych zezwoleń” (Dz.U. 01.56.588)
  g)       znajomość Rozporządzenia „Wysokość opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego”   (Dz.U.04.37.333)
  h)       znajomość Ustawy „Gospodarka nieruchomościami”  (Dz.U.04.261.2603-j.t.)
  i)         znajomość  Rozporządzenia „Rozgraniczanie nieruchomości” (Dz.U.99.45.453),
  j)         znajomość Rozporządzenia „Sposób i tryb dokonywania podziałów nieruchomości” (Dz.U.04.268.2663),
  k)       znajomość zagadnień związanych z pracą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  l)         znajomość  standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
  m)     znajomość obsługi komputera,
  n)       znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a)       nadzór oraz udzielanie  wytycznych do zgłaszanych prac geodezyjnych,
  b)       nadzór i kontrola dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjmowanej do zasobu,
  c)       nadzór nad zatwierdzaniem projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych,
  d)       nadzór i naliczanie opłat za zgłaszane i przyjmowane do zasobu prace geodezyjne i kartograficzne oraz za materiały udostępnione z zasobu,
  e)       udział w pracach w zakresie planowania i wydatkowania budżetu,
  f)        udział w przygotowaniu warunków technicznych robót geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych przez Powiat  (modernizacja ewidencji gruntów i budynków, informatyzacja Ośrodka itp.),
  g)       udział w sporządzaniu informacji i sprawozdań dotyczących działalności Powiatu w zakresie geodezji i kartografii ,
  h)       wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego  lub Starostę.
 4. Wymagane dokumenty :
  a)       życiorys (CV)
  b)       list motywacyjny
  c)       dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
  d)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt pracownika (Dz.U.Nr 125, poz. 869) do pobrania ze strony internetowej www.bip.wschowa.info
  e)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  f)       Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa,
        Plac Kosynierów 1c,pokój nr 204 – sekretariat  lub pocztą, z dopiskiem
        Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
        Geodezyjnej i Kartograficznej we Wschowie w terminie do dnia 15 kwietnia 2008r.
        Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.wschowa.info  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.


Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf
Rozmiar: 37.50 KB
Data publikacji: 2008-03-18 08:20:43
Ilość pobrań: 1996

Data publikacji: 2008-03-18 08:11:44 (2729 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-03-18 08:20:43 Dodano za??cznik: Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf (Nabor-_KIERO[236x1].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]