Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Konkurs na DYREKTORA POWIATOWEGO URZ?DU PRACY WE WSCHOWIE

Działając na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz .U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami)                                                                        

STAROSTA WSCHOWSKI
ogłasza konkurs
na stanowisko

DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE

1.  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni
    staż pracy w innych instytucjach rynku pracy   - patrz *
c) znajomość przepisów z zakresu działania samorządów, ustawy o promocji zatrudnienia i
    instytucjach rynku pracy, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania
    administracyjnego,
d) obywatelstwo polskie,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
g) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
h) komunikatywność i kreatywność,
i) nieposzlakowana opinia,
 j) niekaralność karą zakazu zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami
    publicznymi,
k) wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej, przewidzianej dla
    dopuszczenia do informacji niejawnych do poziomu „poufne” lub posiadanie odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa
    dostępu,
l) prawo jazdy kategorii B.

2.   Wymagania dodatkowe:
a) dyspozycyjność i odpowiedzialność,
b) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
c) samodzielność,
d) umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny,
e) znajomość problematyki dot. programów pomocowych z funduszy europejskich możliwych
    do wykorzystania na lokalnym rynku pracy,
f) umiejętność obsługi komputera,
           
3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) kierowanie całokształtem działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
b) podejmowanie i realizacja działań w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji
    lokalnego rynku pracy,
c) realizacja zadań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
    zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zmianami),
d) realizacja zadań w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
    zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.
    776 z późn. zmianami),
e) wydawanie decyzji administracyjnych w granicach upoważnień,
f) planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz ustalanie pracy Powiatowego Urzędu
    Pracy i podległych komórek organizacyjnych,
g) planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi i Funduszu Pracy,
h) inicjowanie, organizowanie projektów lokalnych i projektów unijnych na rzecz aktywizacji  i
   zatrudnienia osób bezrobotnych,
i) pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym EFS,
j) współpraca z organami samorządów terytorialnych, z Powiatową Radą Zatrudnienia,
   organizacjami pozarządowymi, władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami
   pomocy społecznej,
k) współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Urzędem Marszałkowskim w zakresie realizowanych zadań,
l) realizacja innych zadań zleconych przez Starostę Wschowskiego.
                                                                                                                                                                         
4.  Wymagane dokumenty :
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny (z uzasadnieniem ubiegania się o zatrudnienie na stanowisko objęte
     konkursem, mile widziana pisemna koncepcja funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
     we Wschowie, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz propozycji
     wykorzystania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ze szczególnym
     uwzględnieniem europejskiego Funduszu Społecznego),
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych
     studiów),
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem
    stanowiącym załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22
    czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez
    pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
    prowadzenia akt pracownika (Dz.U.Nr 125, poz. 869) do pobrania ze strony internetowej www.bip.wschowa.info,
e) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk związanych z
   dysponowaniem środków publicznych,
j) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
k) kopii poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych do poziomu
   „poufne” lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
    przewidzianej do dopuszczenia do informacji niejawnych do poziomu „poufne”,
l) kserokopia dowodu osobistego.
5.   Termin powołania na stanowisko – 01 wrzesień 2008r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa,
Plac Kosynierów 1c,pokój nr 204 – sekretariat  lub pocztą, z dopiskiem
Konkurs na stanowisko  „Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie”
w terminie do dnia 18 lipca 2008r.do godz. 15.00 ( 18 lipca 2008r. – data wpływu aplikacji do
Starostwa Powiatowego we Wschowie).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
* -Instytucje rynku pracy : - organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Agencje zatrudnienia, Instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa – art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001)

 Data publikacji: 2008-06-16 14:44:04 (2584 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]