Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na wolne stanowisko pracy - ds. ewidencji gruntów i budynków

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR - II
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. ewidencji gruntów i budynków
W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

I.   WYMAGANIA NIEZBĘDNE :
    1. Określone w art. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
    2. Wykształcenie wyższe lub średnie – geodezyjne.
    3. Znajomość zagadnień dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.
    4. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów z zakresu następujących ustaw :
         - Prawo geodezyjne i kartograficzne
         - O gospodarce nieruchomościami
         - Kodeks postępowania administracyjnego.
    5. Znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych.
    6. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
II.  WYMAGANIA DODATKOWE :
     1. Wskazane posiadanie stażu pracy w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz
         uprawnień zawodowych w zakresie 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
         Kartograficzne (Dz.U. Dz 2005r. Nr 240, poz. 2027).
III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU :
     1. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.
    2. Wprowadzanie danych w rejestrze cen i wartości nieruchomości.
    3. Przygotowywanie decyzji w zakresie zmian w ewidencji gruntów i budynków.
    4. Zawiadamianie organów podatkowych, Sądów Rejonowych oraz właścicieli, współwłaścicieli,
         użytkowników wieczystych o wprowadzonych zmianach w ewidencji gruntów i budynków.
    5. Sporządzanie zestawień rocznych.
    6. Archiwizacja akt załatwionych spraw.
    7. Ustalenia stanu prawnego nieruchomości.
    8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Starostę
         Wschowskiego.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY :
     1. Życiorys  (CV).
     2. List motywacyjny.
     3. Dokumenty poświadczające wykształcenie.
     4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie ze  wzorem stanowiącym
          załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniającego
          rozporządzenie  w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze
          stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 125, poz. 869) – do pobrania ze
         strony internetowej www.bip.wschowa.info.
     5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
     6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
     7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa, Plac Kosynierów 1c, lub pocztą z dopiskiem  Dotyczy naboru na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków” w terminie do dnia 30 września 2008r. do godz. 15.00  ( 30 września 2008r.- data wpływu aplikacji do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.info) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o Pracownikach samorządowych (Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).Data publikacji: 2008-07-22 09:28:11 (3089 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]