Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  03.10.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na wolne stanowisko pracy - ds. utrzymania dróg

      STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. utrzymania dróg
W WYDZIALE  KOMUNIKACJI I DRÓG

 

1. Wymagania niezbędne:

a) Określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) wykształcenie  wyższe ukończone lub rozpoczęte (potwierdzone odpowiednimi dokumentami)- preferowany kierunek : budownictwo, drogi i mosty,
c) znajomość  przepisów z zakresu dróg i ruchu na drogach,
d) znajomość obsługi komputera, programów biurowych i graficznych, umiejętność korzystania z internetu,
e) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
g) prawo jazdy kategorii B

2. Wymagania dodatkowe:

a) dodatkowym atutem będzie posiadanie :
- uprawnień budowlanych w zakresie dróg,
- stażu pracy w samorządach na stanowisku ds. dróg oraz potwierdzone doświadczenie w sporządzaniu projektów organizacji ruchu oraz ewidencji dróg.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wydawanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
b) Wydawanie zezwoleń i ustalanie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia i umieszczania urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi,
c) wydawanie decyzji na lokalizację zjazdów,
d) wydawanie decyzji na umieszczanie reklam w pasie drogowym,
e) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
f) nadzór nad utrzymaniem pasa drogowego,
g) nadzór nad utrzymaniem zieleni przydrożnej,
h) planowanie i koordynacja prac w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,
i) koordynacja robót w pasie drogowym,
j) pomiary ruchu drogowego,
k) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
l) sporządzanie informacji o drogach publicznych,
ł) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
m) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa osób i mienia.
n) załatwianie innych spraw zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Starostę.
4. Wymagane dokumenty
:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.Nr 125, poz. 869) – do pobrania ze strony internetowej www.bip.wschowa.info.
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa, Plac Kosynierów 1c, lub pocztą z dopiskiem   
Dotyczy naboru na stanowisko  ds. utrzymania dróg w WYDZIALE KOMUNIKACJI I DRÓG
w terminie do dnia 14 LISTOPADA 2008r. do godz. 15,00  (data wpływu do Starostwa)
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
W przypadku niespełnienia przez kandydatów oczekiwań związanych z rozpisanym naborem -  zastrzega się prawo jego unieważnienia.

 Data publikacji: 2008-09-26 13:23:35 (2629 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]