Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA DOMU DZIECKA w S?awie


                                                                  
STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO
 
DYREKTOR DOMU  DZIECKA
W SŁAWIE, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36
  1. Wymagania niezbędne:
a)  Spełnienie warunków art. 3 ustawy z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych
     (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) określonych dla kierowniczych stanowisk
     urzędniczych.
b)  WYKSZTAŁCENIE  WYŻSZE  MAGISTERSKIE
  - na kierunku  : pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia  lub
  - na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-
    wychowawczej albo
  - na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,
    pedagogiki lub resocjalizacji
c)  SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
d)  CO NAJMNIEJ TRZYLETNI STAŻ PRACY W PLACÓWCE OPIEKUŃCZEJ
Uwaga : Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
       2.    Wymagania dodatkowe : będące przedmiotem oceny
             a)  znajomość uwarunkowań prawno-budżetowych jednostek organizacyjnych samorządu
                   terytorialnego,
             b)  znajomość zasad funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej,
             c)  umiejętność zarządzania personelem,
             d)  znajomość przepisów prawa i umiejętność stosowania ich w praktyce,
             e)  znajomość specyfiki działania instytucji współpracujących w zakresie opieki i wychowania
                  dzieci oraz pomocy rodzinie.
3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Dokonywanie czynności prawnych związanych z kierowaniem i prowadzeniem
             bieżącej działalności   placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-
             socjalizacyjnego w granicach zwykłego zarządu
  1. Wymagane dokumenty:
a)       życiorys (CV)
b)       list motywacyjny
c)       dokumenty stwierdzające :
-  posiadane kwalifikacje  (wykształcenie, odbyte kursy kwalifikacyjne, formy doskonalenia zawodowego),
-  staż pracy, w tym w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe,  
d)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt pracownika (Dz.U.Nr 125, poz. 869) do pobrania ze strony internetowej www.bip.wschowa.info
e)       oświadczenie o niekaralności,
f)         oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
g)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których  mowa w ustawie z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
h)       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Domu Dziecka.
i)         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa, Plac Kosynierów 1c lub pocztą z dopiskiem     Dotyczy naboru na stanowisko  „DYREKTOR DOMU DZIECKA W SŁAWIE, przy ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w terminie do dnia  25 stycznia 2009r. (25 styczeń 2009r. – data wpływu aplikacji do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 Data publikacji: 2008-12-16 13:15:46 (3240 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]