Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zatrudnienieregulamin naboru na wolne kierownicze stanowiska urz?dnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 101.00 KB
Data publikacji: 2007-06-06 14:11:45
Ilość pobrań: 1354
Og?oszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urz?dnicze DYREKTORA DOMU DZIECKA W S?AWIE, PRZY UL. S?ONECZNEJ 5
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2007-06-05 15:22:08
Ilość pobrań: 1255
Og?oszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urz?dnicze DYREKTORA DOMU DZIECKA W S?AWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 1.
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2007-06-05 15:24:01
Ilość pobrań: 1208
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urz?dnicze
Rozmiar: 23.50 KB
Data publikacji: 2006-01-09 04:46:05
Ilość pobrań: 2810
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urz?dnicze - dla osoby niepe?nosprawnej.
Rozmiar: 23.50 KB
Data publikacji: 2006-01-09 04:48:00
Ilość pobrań: 1932
Nabór na nowe stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym we Wschowie - REFERENT PRAWNY W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM I SPRAW SPO?ECZNYCH
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2006-12-27 13:12:52
Ilość pobrań: 1751

Data publikacji: 2007-02-16 16:43:42 (4937 odsłon)
-
tel.     e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-06-05 15:22:08 Dodano za??cznik: Og?oszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urz?dnicze Dyrektora Domu Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5 (Nabor_na_Dyrektora_Domu_Dziecka[35x4].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-06-05 15:24:01 Dodano za??cznik: Og?oszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urz?dnicze DYREKTORA DOMU DZIEDCKA W S?AWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 1. (Nabor_na_Dyrektora_Domu_Dziecka[35x5].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-06-06 14:11:45 Dodano za??cznik: regulamin naboru na wolne kierownicze stanowiska urz?dnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego (regulamin_naboru_dyrektorow[35x6].doc) Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]