Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  03.10.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Domu Dziecka w S?awie, ul. S?oneczna 5

 

                                                     STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE

                                                          Wschowa, Plac Kosynierów 1 c

                                                                     OGŁASZA NABÓR
                                                             NA WOLNE  STANOWISKO

                                                                                DYREKTOR DOMU  DZIECKA
                                                                            W SŁAWIE, przy ul. Słonecznej 5

1.  Wymagania niezbędne:
     a)  Spełnienie warunków art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych
     (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) określonych dla kierowniczych stanowisk
     urzędniczych.
     b)  WYKSZTAŁCENIE  WYŻSZE  MAGISTERSKIE
          - na kierunku  : pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia  lub
          - na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-
            wychowawczej albo
          - na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,
            pedagogiki lub resocjalizacji
     c)  SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
     d) CO NAJMNIEJ TRZYLETNI STAŻ PRACY W PLACÓWCE OPIEKUŃCZEJ

     Uwaga : Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału
     w  prowadzonym postępowaniu.

2.    Wymagania dodatkowe : będące przedmiotem oceny
             a)  znajomość uwarunkowań prawno-budżetowych jednostek organizacyjnych samorządu
                   terytorialnego,
             b)  znajomość zasad funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej,
             c)  umiejętność zarządzania personelem,
             d)  znajomość przepisów prawa i umiejętność stosowania ich w praktyce,
             e)  znajomość specyfiki działania instytucji współpracujących w zakresie opieki i wychowania
                  dzieci oraz pomocy rodzinie.

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
      Dokonywanie czynności prawnych związanych z kierowaniem i prowadzeniem bieżącej działalności placówki opiekuńczo -     wychowawczej typu interwencyjno - socjalizacyjnego w granicach zwykłego zarządu

4. Wymagane dokumenty:
    a) życiorys (CV)
    b) list motywacyjny
    c) dokumenty stwierdzające :
        -  posiadane kwalifikacje  (wykształcenie, odbyte kursy kwalifikacyjne, formy doskonalenia zawodowego),
        -  staż pracy, w tym w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
        - inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe, 
   d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt pracownika (Dz.U.Nr 125, poz. 869) do pobrania ze strony internetowej www.bip.wschowa.info

   e) oświadczenie o niekaralności,
   f) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   g) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których  mowa w ustawie z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
   h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Domu Dziecka.
   i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa, Plac Kosynierów 1c lub pocztą z dopiskiem     Dotyczy naboru na stanowisko  „DYREKTOR DOMU DZIECKA W SŁAWIE, przy ulicy Słonecznej 5 w terminie do dnia  28 lutego 2009r. (28 luty 2009r. – data wpływu aplikacji do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.Data publikacji: 2009-01-06 09:55:33 (2574 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2009-01-13 08:50:37 edycja Maria Machnacz
2009-01-13 08:54:48 edycja Maria Machnacz
2009-01-13 09:29:31 edycja Maria Machnacz
2009-01-13 09:32:50 edycja Maria Machnacz
2009-01-13 09:38:06 edycja Maria Machnacz

[ Wróć ]