Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  03.10.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na stanowisko ds. prowadzenia mapy numerycznej GEO-INFO

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, dnia 09.06.2009r. Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. prowadzenia mapy numerycznej GEO-INFO


1. Wymagania niezbędne
:
a)       spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla  stanowisk urzędniczych,
b)       wykształcenie wyższe geodezyjne ukończone lub rozpoczęte lub informatyczne,
c)       znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych,
d)       znajomość zagadnień związanych z pracą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
2.     Wymagania dodatkowe:
e)       znajomość  standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
f)         doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
g)       znajomość obsługi komputera,
h)       znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
i)         uprawnienia zawodowe w zakresie  1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027),
j)         znajomość oprogramowania GEO-INFO, Autocad

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a)       aktualizowanie numerycznej mapy ewidencyjnej na podstawie danych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,
  b)       wydawanie w postaci numerycznej lub przesyłanie pocztą elektroniczną danych z bazy mapy numerycznej,
  c)       kontrola dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjmowanej do zasobu,
  d)       prowadzenie kontroli spójności danych w zakresie arkuszy map, granic obrębów i gmin,
  e)       archiwizacja zasobu,
  f)        udział w przygotowaniu warunków technicznych robót geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych przez Powiat  (modernizacja ewidencji gruntów i budynków, informatyzacja Ośrodka itp.),
  g)       udział w sporządzaniu informacji i sprawozdań dotyczących działalności Powiatu w zakresie geodezji i kartografii ,
  h)       wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, Geodetę Powiatowego  lub Starostę.
 2. Wymagane dokumenty :
  a)       życiorys (CV)
  b)       list motywacyjny
  c)       dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
  d)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt pracownika (Dz.U.Nr 125, poz. 869) do pobrania ze strony internetowej www.bip.wschowa.info
  e)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  f)         Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  g)       oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa,
        Plac Kosynierów 1c,pokój nr 204 – sekretariat  lub pocztą, z dopiskiem
        Dotyczy naboru na stanowisko ds. prowadzenia mapy numerycznej Geo-Info w terminie do dnia 31 lipca 2009r. do godz. 15.00.  (31 lipca 2009r. – data wpływu aplikacji do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
   

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 Data publikacji: 2009-06-09 11:27:47 (2500 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail:

[ Wróć ]