Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na stanowisko pracy ds. gospodarowania zasobem nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
 
I.   WYMAGANIA NIEZBĘDNE :
    1. Określone w art. 6 ustawy  o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008r. Nr 223, poz. 1458).
     2.  Wykształcenie wyższe  geodezyjne, ukończone lub rozpoczęte.
     3.  Znajomość zagadnień dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
     4.  Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów z zakresu następujących ustaw :
           - O gospodarce nieruchomościami   (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
           - O ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek
              samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007r. Nr. 191, poz. 1365 z późn. zm.)
           -  Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)
           -  Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.  Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
     5.  Znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych.
     6.  Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
     7.  Posiadanie stażu pracy w zakresie  gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
II. WYMAGANIA DODATKOWE :
      1. Znajomość geodezyjnych programów komputerowych : Mienie 2,  Ewmapa 9 , EGBVWIN,

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU :
     1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa z uwzględnieniem zadań
          wynikających z :
          - ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości
            Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007r. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.),
          - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie wzoru
             wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu
             terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych nie
             pozostających w  posiadaniu ich właścicieli  (Dz.U z 2008r.  Nr 23, poz. 143),
          - ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261,
            poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
     2.  Porządkowanie zasobu Skarbu Państwa i Powiatu Wschowskiego.
     3.  Zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Wschowskiego.
     4.  Archiwizacja akt załatwionych spraw.
     5.  Ustalenia stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.
     6.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Starostę
          Wschowskiego.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY :
     1. Życiorys  (CV).
     2. List motywacyjny.
     3. Dokumenty poświadczające wykształcenie.
     4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie ze  wzorem stanowiącym
          załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniającego
          rozporządzenie  w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze
          stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 125, poz. 869) – do pobrania ze
         strony internetowej www.bip.wschowa.info.
     5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
     6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
     7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa, Plac Kosynierów 1c, lub pocztą z dopiskiem  Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa” w terminie do dnia 24 lipca 2009r. do godz. 15.00  ( 24 lipca 2009r.- data wpływu aplikacji do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.info) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o Pracownikach samorządowych (Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).


W PODPISIE STAROSTA WSCHOWSKI MAREK KOZACZEK

 Data publikacji: 2009-06-29 12:49:36 (2790 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail:

[ Wróć ]