Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

II og?oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR - II
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. prowadzenia mapy numerycznej GEO-INFO
 1. Wymagania niezbędne:
  a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach    samorządowych  (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) określonych dla  stanowisk urzędniczych,
  b) wykształcenie :
      - geodezyjne wyższe ukończone lub rozpoczęte,
      - średnie geodezyjne i doświadczenie  w pracy na podobnym stanowisku,  
      - wyższe informatyczne,
      - wyższe  na kierunku zbliżonym do geodezji i doświadczenie zawodowe w wykonywaniu
         czynności jak na stanowisku objętym naborem,
  c) znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych,
  d) znajomość zagadnień związanych z pracą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficzne
 2.  Wymagania dodatkowe:
  e) znajomość  standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
  f)  znajomość obsługi komputera,
  g)  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  h)  uprawnienia zawodowe w zakresie  1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),
  i)   znajomość oprogramowania GEO-INFO, Autocad
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) aktualizowanie numerycznej mapy ewidencyjnej na podstawie danych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,
  b) wydawanie w postaci numerycznej lub przesyłanie pocztą elektroniczną danych z bazy mapy numerycznej,
  c)  kontrola dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjmowanej do zasobu,
  d) prowadzenie kontroli spójności danych w zakresie arkuszy map, granic obrębów i gmin,
  e) archiwizacja zasobu,
  f)  udział w przygotowaniu warunków technicznych robót geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych przez Powiat  (modernizacja ewidencji gruntów i budynków, informatyzacja Ośrodka itp.),
  g) udział w sporządzaniu informacji i sprawozdań dotyczących działalności Powiatu w zakresie geodezji i kartografii ,
  h) wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, Geodetę Powiatowego  lub Starostę.
 4. Wymagane dokumenty :
  a) życiorys (CV)
  b) list motywacyjny
  c)  dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
  d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt pracownika (Dz.U.z 2009r. Nr 115, poz. 971) do pobrania ze strony internetowej www.bip.wschowa.info
  e) nne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  f)  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  g)  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku


          Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa,
          Plac Kosynierów 1c,pokój nr 204 – sekretariat  lub pocztą, z dopiskiem
             Dotyczy naboru na stanowisko ds. prowadzenia mapy numerycznej Geo-Info w terminie do
          dnia 07 września 2009r. do godz. 15.00   ( 07 września 2009r. – data wpływu aplikacji do siedziby
          Starostwa Powiatowego we Wschowie)
             Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji
  Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458).

 Data publikacji: 2009-08-20 14:30:07 (2703 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail:

[ Wróć ]