Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
 1. Wymagania niezbędne:
  a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych     (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) określonych dla  stanowisk urzędniczych,
  b) wykształcenie :
      - geodezyjne wyższe ukończone lub rozpoczęte,
      - znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych,
  c) znajomość zagadnień związanych z pracą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej,
  d) znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych.
 2.  Wymagania dodatkowe:
  e) znajomość  standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
  f)  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  g) wskazane posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie  1 i 2 zgodnie z art. 42  ust. 1 ustawy z dnia 17 maja           1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),
  h) znajomość oprogramowania GEO-INFO, EGB5VIN, OŚRODEK,
  i)  prawo jazdy kat. B.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

         a) przyjmowanie i ewidencja zleceń i zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,
         b) udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,
         c)  rejestrowanie materiałów udostępnianych i wypożyczanych z zasobu.
         d) Wydawanie wytycznych dotyczących wykonywania zgłoszonych robót,
         e) przygotowywanie i nadawanie cech materiałom i dokumentom wydanym z  zasobu do wykonania zgłoszonej   roboty,
         f) kontrolowanie przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości,
             kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi i wytycznymi wydanymi
             przez Ośrodek,

         g) nadawanie cech dokumentu materiałom przeznaczonym dla zleceniodawcy,
         h) włączanie przyjętej dokumentacji do zasobu,
          i) realizowanie zleceń dotyczących sprzedaży map i innych materiałów z zasobu,
          j) obliczanie zgodnie z przepisami prawa należności za prace realizowane przez Ośrodek oraz wystawianie rachunków dla
             zleceniodawców,

         k) wykonywanie reprodukcji,
         l)  praca na numerycznej mapie ewidencyjnej w systemie GEO-INFO 2000,
        m) przygotowywanie wniosków o wyłączenie z zasobu materiałów niezbędnych, nieaktualnych, nieczytelnych, zniszczonych,
        n)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału.


    4.  Wymagane dokumenty :

         a) życiorys (CV)
         b) list motywacyjny,
         c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
         d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 
             Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
             zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
             prowadzenia akt pracownika (Dz.U.z 2009r. Nr 115, poz. 971) do pobrania ze strony internetowej   
             www.bip.wschowa.info
         e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
         f)  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
         g)  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
         h)  kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o
              niekaralności i zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy.

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa,
      Plac Kosynierów 1c,pokój nr 204 – sekretariat  lub pocztą, z dopiskiem
      Dotyczy naboru na stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego w
      terminie do dnia 30 września 2009r. do godz. 15.00   ( 30 września 2009r. – data wpływu aplikacji
      do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie).

       
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458).

 Data publikacji: 2009-09-15 13:25:01 (2425 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail:

[ Wróć ]