Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór III na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego

                                                                         

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR - III

                                                                 NA WOLNE STANOWISKO PRACY
                                                                    ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego

1.    Wymagania niezbędne:
a)   spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. 
      U.   z 2008r. Nr 223, poz. 1458) określonych dla  stanowisk urzędniczych,
b)   wykształcenie :
      geodezyjne wyższe ukończone lub rozpoczęte, średnie geodezyjne, wyższe
      informatyczne
c)   znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych,
d)   znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów
      wykonawczych.
 2.    Wymagania dodatkowe:
       a. znajomość  standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
       b. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
       c. wskazane posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie  1 i 2 zgodnie z art. 42  ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
           Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),
       d. znajomość oprogramowania GEO-INFO, EGB5VIN, OŚRODEK,
       e. prawo jazdy kat. B.
       f.  znajomość zagadnień związanych z pracą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej,
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
      a. przyjmowanie i ewidencja zleceń i zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,
      b. udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,
      c. rejestrowanie materiałów udostępnianych i wypożyczanych z zasobu.
      d. wydawanie wytycznych dotyczących wykonywania zgłoszonych robót,
      e. przygotowywanie i nadawanie cech materiałom i dokumentom wydanym z  zasobu do wykonania zgłoszonej roboty,
      f. ktrolowanie przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności 
         oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi i wytycznymi wydanymi przez Ośrodek,

      g. nadawanie cech dokumentu materiałom przeznaczonym dla zleceniodawcy,
      h. włączanie przyjętej dokumentacji do zasobu,
      i.  realizowanie zleceń dotyczących sprzedaży map i innych materiałów z zasobu,
      j.  obliczanie zgodnie z przepisami prawa należności za prace realizowane przez Ośrodek oraz wystawianie rachunków dla
          zleceniodawców,

      k. wykonywanie reprodukcji,
      l.  praca na numerycznej mapie ewidencyjnej w systemie GEO-INFO 2000,
     m. przygotowywanie wniosków o wyłączenie z zasobu materiałów niezbędnych, nieaktualnych, nieczytelnych, zniszczonych,
      n. wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału.
4.   Wymagane dokumenty :
      a. życiorys (CV)
      b. list motywacyjny,
      c. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
      d. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
          Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu
          prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
          pracownika (Dz.U.z 2009r. Nr 115, poz. 971) do pobrania ze strony internetowej www.bip.wschowa.info
      e. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
      f. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
      g. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
      h. kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o
          niekaralności i zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy.

     
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa,
      Plac Kosynierów 1c,pokój nr 204 – sekretariat  lub pocztą, z dopiskiem
      Dotyczy naboru na stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego w
      terminie do dnia 15 stycznia 2010r. do godz. 15.00   ( 15 stycznia  2010r. – data wpływu aplikacji
      do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie).

     
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458).

 Data publikacji: 2009-12-22 15:00:49 (2398 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail:

[ Wróć ]