Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
  1. Wymagania niezbędne:

          a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych 
               (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) określonych dla  stanowisk urzędniczych,
          b)  wykształcenie :
               geodezyjne wyższe ukończone lub rozpoczęte, średnie geodezyjne, wyższe informatyczne
          c)  znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych,
          d) znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów  wykonawczych.

     2.     Wymagania dodatkowe:

          a)  znajomość  standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
          b)  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
          c)  wskazane posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie  1 i 2 zgodnie z art. 42  ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 
               1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),
          d)  znajomość oprogramowania GEO-INFO, EGB5VIN, OŚRODEK,
          e)  prawo jazdy kat. B.
           f)  znajomość zagadnień związanych z pracą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej,

      3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

           a)  przyjmowanie i ewidencja zleceń i zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,
           b)  udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,
           c)  rejestrowanie materiałów udostępnianych i wypożyczanych z zasobu.
           d)  wydawanie wytycznych dotyczących wykonywania zgłoszonych robót,
           e)  przygotowywanie i nadawanie cech materiałom i dokumentom wydanym z  zasobu do wykonania zgłoszonej 
                roboty,
            f)  kontrolowanie przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości,    
                kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi i wytycznymi wydanymi
                przez Ośrodek,

           g)  nadawanie cech dokumentu materiałom przeznaczonym dla zleceniodawcy,
           h)  włączanie przyjętej dokumentacji do zasobu,
            i)  realizowanie zleceń dotyczących sprzedaży map i innych materiałów z zasobu,
            j)  obliczanie zgodnie z przepisami prawa należności za prace realizowane przez Ośrodek oraz wystawianie rachunków
                dla zleceniodawców,

           k)  wykonywanie reprodukcji,
            l)  praca na numerycznej mapie ewidencyjnej w systemie GEO-INFO 2000,
           m) przygotowywanie wniosków o wyłączenie z zasobu materiałów niezbędnych, nieaktualnych, nieczytelnych,        
                zniszczonych,

           n)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału.

        4.   Wymagane dokumenty :

            a)  życiorys (CV)
            b)  list motywacyjny,
            c)  dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
            d)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
                 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
                 zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
                 prowadzenia akt pracownika (Dz.U.z 2009r. Nr 115, poz. 971) do pobrania ze strony internetowej www.bip.wschowa.info
            e)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
            f)  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
            g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
            h) kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o
                niekaralności i zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy.

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa,
      Plac Kosynierów 1c,pokój nr 204 – sekretariat  lub pocztą, z dopiskiem
      Dotyczy naboru na stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego w
      terminie do dnia 26 lutego 2010r. do godz. 15.00   (26 luty  2010r. – data wpływu aplikacji
      do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie).
        Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji   
      Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery 
      zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  
      pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz.
      U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458).

 Data publikacji: 2010-02-11 11:14:25 (2281 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail:

[ Wróć ]