Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

III nabór na stanowisko ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony ?rodowiska

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR  III
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
  1. Wymagania niezbędne:

          a)  spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach
               samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) określonych dla  stanowisk urzędniczych, 
          b)  wykształcenie wyższe – kierunek : architektura lub budownictwo lądowe,    
          c)   znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych,
          d)  znajomość Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane i przepisów wykonawczych do Ustawy,
          e)  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


     2.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
:
          1)  Przygotowanie spraw i decyzji związanych z : 
               - występowaniem do właściwego Ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane
                 o udzielenie zgody na odstępstwo od tych przepisów,
               - wydawaniem zgody lub odmowy zgody na odstępstwo,
               - przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych,
               - zatwierdzaniem projektów budowlanych,
               - wydawaniem pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych,
               - orzekaniem o utracie ważności pozwolenia na budowę,
               - przesyłaniem decyzji pozwolenia na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach
                 zabudowy i zagospodarowania terenu,
               - wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedni lub lokalu,
               - przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora,
               - przyjmowaniem zgłoszeń o zamiarze budowy i wykonywania robót budowlanych nie
                 objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
               - przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
                 części,
               - wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu, 
               - załatwianiem skarg i wniosków w terminach ustalonych w KPA,
               - wydawaniem zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie
                 techniczne domu.

           2)   Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie
                 zatwierdzonych projektów budowlanych przez okres istnienia obiektu budowlanego.
           3)   Prowadzenie ewidencji i składnicy planów miejscowych i zagospodarowania
                 przestrzennego.
           4)   Prowadzenie niezbędnej ewidencji rejestrów dotyczących budownictwa, związanych z
                 zakresem obowiązków.
           5)  Opracowywanie sprawozdań do GUS w zakresie budownictwa.
           6)  Wydawanie zaświadczeń do wydziału ksiąg wieczystych o zabudowie nieruchomości.
           7)  Archiwizacja załatwianych spraw.
           8)  Wypełnianie innych zadań i poleceń służbowych przełożonych. 
          
        3. 
Wymagane dokumenty :

           a.  życiorys (CV)    
           b. list motywacyjny
           c. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
           d. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
               Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
               zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
               prowadzenia akt pracownika (Dz.U.z 2009r. Nr 115, poz. 971) do pobrania ze strony internetowej
               www.bip.wschowa.info
           e.  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
           f.  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
           g.  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
           h.  kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o
                niekaralności i zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy.

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa,
      Plac Kosynierów 1c,pokój nr 204 – sekretariat  lub pocztą, z dopiskiem
Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa
w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
      w  terminie do dnia 25 czerwca  2010r. do godz. 14.00   ( 25 czerwca 2010r. – data wpływu
     aplikacji  do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie).

      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458).

 Data publikacji: 2010-06-11 09:46:33 (2879 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail:

[ Wróć ]