Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabor na wolne stanowisko pracy ds. zamówie? publicznych

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR  
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. zamówień publicznych

1.   Wymagania niezbędne :
      a)  spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych
         (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla  stanowisk urzędniczych,
      b)   wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub techniczne o profilu zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań
          na stanowisku objętym naborem (np. budowlane),
      c)   znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych,
      d)   znajomość Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)
      e)   znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
      f)   prawo jazdy kategorii B
      Wymagania dodatkowe :
      g)  mile widziany staż  i doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub rządowej przy wykonywaniu czynności z
         zakresu zamówień publicznych.
      h)  znajomość przepisów z zakresu :
         -  finansów publicznych,
         -  prawa cywilnego.

2.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     1.  Przygotowywanie procedury wyboru dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy dla dostaw, 
          robót budowlanych i usług, których zamawiającym jest Starostwo.
       2.  Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówień.
     3.  Przygotowanie formularzy dla oferentów.
     4.  Prowadzenie korespondencji z oferentami w zakresie niejasności czy wątpliwości
          wynikających z treści SIWZ.
        5. Obsługa techniczna komisji przetargowych – prowadzenie dokumentacji z postępowania o
         udzielenie zamówienia publicznego.
        6. Przygotowanie danych i sprawozdań z realizacji zamówień publicznych.
      7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

3.   Wymagane dokumenty :

       a)   życiorys (CV)
       b)   list motywacyjny,
       c)   dokument poświadczający wykształcenie ,
       d)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
           Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
           pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
           pracownika (Dz.U.z z 1996r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) do pobrania ze strony internetowej www.bip.wschowa.info
      e)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
      f)     Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
      g)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku
      h)    kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest   przedłożyć zaświadczenie o 
           niekaralności i zaświadczenie lekarskie wystawione przez  lekarza medycyny pracy.

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa,
      Plac Kosynierów 1c,pokój nr 204 – sekretariat  lub pocztą, z dopiskiem :

dotyczy naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych, w  terminie do dnia  7 października  2010r. do godz. 13.00   (7 października 2010r. – data wpływu aplikacji  do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie).
       Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458).

 Data publikacji: 2010-09-15 07:50:45 (3725 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail: kadry@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]