Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na wolne stanowisko kierownicze urz?dnicze Sekretarza Powiatu pe?ni?cego równocze?nie funkcj? Naczelnika Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spolecznych

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
 OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO
KIEROWNICZE URZĘDNICZE
 
SEKRETARZA POWIATU  
pełniącego równocześnie funkcję
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
 Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) ogłaszam z dniem 29 czerwca 2011r. otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze- Sekretarza Powiatu Wschowskiego pełniącego równocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych.
 I.    WYMAGANIA
 1.    Wymagania niezbędne:  
       a)  spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
            2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
            - obywatelstwo polskie,
            - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
            - posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym
              stanowisku,
            - niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
              przestępstwo skarbowe,
            - posiadanie nieposzlakowanej opinii, 
       b)  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o
            szkolnictwie wyższym,
       c)  co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których
            mowa w art. 2  (ustawy o pracownikach samorządowych),
            w tym :
            - co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych
               jednostkach lub
            - co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których
              mowa w art. 2  oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku
              urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
  2.   Wymagania dodatkowe
       1.  umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i zespołu,
       2.  znajomość przepisów prawnych tj. Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o
            samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, instrukcji
            kancelaryjnej
       3.  komunikatywność, odpowiedzialność i sumienność,
       4.  kreatywność,
       5.  obowiązkowość,
       6.  samodzielność,
       7.  znajomość zagadnień i problematyki Powiatu Wschowskiego,
       8.  posiadanie prawa jazdy kat. B,
       9.  dyspozycyjność,
     10.  posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
 
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
            1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa, czuwanie nad sposobem i
                terminowością wykonywania zadań w Starostwie,
            2. kierowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Organizacyjnego i Spraw
                Społecznych,
            3. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury
                i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych,
            4. nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z
                organizacją posiedzeń Zarządu,
            5 .koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady Powiatu
                projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
            6. zapewnianie warunków materialno - technicznych dla działalności Starostwa,
            7. nadzór nad realizacją obowiązków przez naczelników i pracowników na samodzielnych
               stanowiskach,
            8.nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Starostwie,
            9.nadzór w zakresie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, przepisów jednolitego rzeczowego
                wykazu akt, jak również Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o pracownikach
                samorządowych i Kodeksu Pracy, instrukcji archiwalnej,
           10.rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Starostwa.
           11.nadzorowanie prawidłowości udostępniania informacji publicznych,
           12.wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę Wschowskiego.
 4   Wymagane dokumenty i oświadczenia:
           a) pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do naboru na stanowisko urzędnicze Sekretarza Powiatu,
           b) życiorys ( CV)
           c)  kopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie,
           d) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,   
           e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , uprawnieniach i
               umiejętnościach,
           f)  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne i o korzystaniu z pełni
               praw publicznych,
           g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku
           h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej  się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem
               stanowiącym załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22
               czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez
               pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
               prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz.U. Nr 125, poz. 869) – do pobrania ze strony
              internetowej  www.bip.wschowa.info

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa, Plac Kosynierów 1c, pokój nr 204 - sekretariat lub pocztą, z dopiskiem  dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza  Powiatu Wschowskiego pełniącego równocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych w terminie do dnia  11 lipca  2011r.do godz. 16.00. ( 11 lipca 2011r. godz. 16.00 – data i godz. wpływu aplikacji do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie).

 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 W dniu 12 lipca 2011r.   Komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Starosty dokona wstępnej weryfikacji  aplikacji poprzez stwierdzenie zgodności z ogłoszonymi warunkami naboru i przedstawi listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 14 lipca 2011r.. O godzinie rozmowy  kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 Nie stawienie się na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 14 lipca 2011r. o umówionej godzinie traktowane będzie jako odstąpienie od ubiegania się o stanowisko.

 Zastrzega się możliwość nie wyłonienia żadnego kandydata do zatrudnienia w  przypadku nie spełniania przez nich oczekiwań pracodawcy.

 
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  / www.bip.wschowa.info  / oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 Data publikacji: 2011-06-29 08:27:31 (3301 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail: kadry@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]