Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. obs?ugi sekretariatu

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR  
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. obsługi sekretariatu
1.       Wymagania niezbędne :
a)      spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz.
        U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla  stanowisk urzędniczych,
b)      wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
c)       znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych,
d)      znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
e)      prawo jazdy kategorii B,
f)        posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

          Wymagania dodatkowe :
g)      wskazany staż  i doświadczenie w pracy w administracji samorządowej ,
h)      znajomość :
       - ustawy o samorządzie powiatowym,
       - ustawy o pracownikach samorządowych,
       - kodeksu pracy.

2.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:    

       1. Prowadzenie korespondencji urzędowej zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
         2. Rozdział korespondencji do Wydziałów i na stanowiska pracy.
       3. Prowadzenie i archiwizacja zbiorów przepisów prawnych.       
       4
. Prowadzenie archiwum Starostwa.
       5. Obsługa wewnętrznej centrali i faksu.
         6. Przyjmowanie wniosków i podań składanych przez petentów
       7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.


3.      Wymagane dokumenty :

          a) życiorys (CV)
          b) list motywacyjny,
          c) dokument poświadczający wykształcenie ,
          d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
           Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
           pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
           pracownika (Dz.U.z z 1996r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) do pobrania ze strony internetowej www.bip.wschowa.info
          e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
          f) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
          g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku
          h) kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest   przedłożyć zaświadczenie o
           niekaralności i zaświadczenie lekarskie wystawione przez  lekarza medycyny pracy.

     
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa,
      Plac Kosynierów 1c,pokój nr 204 – sekretariat  lub pocztą, z dopiskiem :
        dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu, w  terminie do dnia 16 sierpnia  2011r. do godz. 15.00   (16
        sierpnia   2011r. – data wpływu
aplikacji  do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie).

       Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

Zastrzega się możliwość nie wyłonienia żadnego kandydata do zatrudnienia w przypadku nie spełniania przez nich oczekiwań pracodawcy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458).

 Data publikacji: 2011-08-01 12:44:57 (3755 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail: kadry@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]