Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  03.10.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomo?ciami

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. gospodarki nieruchomościami
W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
I.   WYMAGANIA NIEZBĘDNE :
     1.Określone w art. 6 ustawy  o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z
         późn. zm.).
     2. Wykształcenie wyższe,  kier. geodezja, ochrona środowiska, rolnictwo.
     3. Znajomość zagadnień dotyczących gospodarki nieruchomościami.
     4. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów z zakresu następujących ustaw :
           -  o gospodarce nieruchomościami   (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
           -  o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),
           -  o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu
              terytorialnego (Dz. U. z 2007r. Nr. 191, poz. 1365 z późn. zm.),
           -  Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
           -  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
     5. Znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych.
     6. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
     
II.  WYMAGANIA DODATKOWE :
      1. Znajomość geodezyjnych programów komputerowych :   Ewmapa 10 , EGBVWIN,
      2. Posiadanie doświadczenia i stażu pracy w zakresie  gospodarki nieruchomościami.
III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU :
     1. Realizacji uprawnień repatriantów – tzw. „mienia zabużańskiego”.
     2. Ochrona gruntów rolnych.
     3. Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
     4. Kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
     5. Rekultywacja, zagospodarowanie gruntów i zapobieganie erozji gleb.
     6. Zwroty działek emerytalnych i gruntów pod budynkami na rzecz właścicieli budynków.
     7. Regulacja stanów prawnych w oparciu o dekret z dnia 18.05.1955r. o uwłaszczeniu i
         uregulowaniu innych spraw związanych z reforma rolną i osadnictwem rolnym.
     8. Stwierdzanie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o użytkowaniu gruntów.
     9. Klasyfikacja gleboznawcza.
    10.Rewindykacja mienia kościelnego.
    11.Archiwizacja akt załatwionych spraw.
    12.Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Starostę
          Wschowskiego.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY :
     1. Życiorys  (CV).
     2. List motywacyjny.
     3. Dokumenty poświadczające wykształcenie.
     4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie ze  wzorem
         stanowiącym załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 22
         czerwca 2006r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie zakresu prowadzenia przez
         pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
         prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 125, poz. 869) – do
         pobrania ze strony internetowej www.bip.wschowa.info.
     5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
     6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
     7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie  wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa, Plac Kosynierów 1c, lub pocztą z dopiskiem  Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami” w terminie do dnia 26 sierpnia 2011r. do godz. 14.00  ( 26 sierpnia 2011r.- data wpływu aplikacji do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie).

Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.info) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

Zastrzega się możliwość nie wyłonienia żadnego kandydata do zatrudnienia w przypadku nie spełniania przez nich oczekiwań pracodawcy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008r. Nr 223, poz. 1458r. z późn. zm.)

 Data publikacji: 2011-08-11 14:10:52 (3217 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail: kadry@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]