Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko ds. obs?ugi sekretariatu

                                                                                                                                  Wschowa, dnia 23.08.2011r.
   

 LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
  na stanowisko
 ds. obsługi sekretariatu
                               
  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w.w. stanowisko pracy do następnego etapu
 rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu  :
  

LP.

IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1.
IZABELA MAŚLIŃSKA
GÓRCZYNA
2.
ALINA NAWROCKA
GÓRA
3.
SYLWIA RUSZCZAK
WSCHOWA
4.
SYLWIA LEŚNA
WIJEWO
5.
KATARZYNA OLSZEWSKA
JĘDRZYCHOWICE
6.
JOANNA KONRADOWSKA
JĘDRZYCHOWICE
7.
ANNA NOWAK
WSCHOWA
8.
KATARZYNA MICHALEWICZ
WSCHOWA
9.
IWONA WIELAND
WSCHOWA
10.
ESTERA WOJCIESZAK
WSCHOWA
11.
BOŻENA WOJCIECHOWSKA
WSCHOWA
12.
MARCIN OLSZEWSKI
JĘDRZYCHOWICE
13.
DOROTA DEKIER
CIOSANIEC
14.
SYLWIA SZCZEPAŃSKA
GÓRCZYNA
15.
JUDYTA SOWA
KONRADOWO
16.
ALEKSANDRA PRAŻUCH
WSCHOWA
17.
BEATA LISZATYŃSKA
OLBRACHCICE
18.
MAREK SOBALA
WSCHOWA
19.
AGATA GAŚ
GŁOGÓW
20.
KAMILA LESZKIW
GÓRA
21.
MAGDALENA URBAŃSKA
MAŁE DRZEWCE
22.
ADELA KUBICKA
RYCZEŃ
23.
AGNIESZKA WIDERA
LUBOGOSZCZ
24.
ALDONA WITKIEWICZ
ŚWIĘCIECHOWA
    25.
KAROLINA ZYGIEL
WYSZANÓW
                                                                                                                                        Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                            Zbigniew Semeniuk

 Data publikacji: 2011-08-23 09:47:42 (4159 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail: kadry@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]