Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  01.10.2020  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

O?wiadczenia maj?tkowe
· O?wiadczenia maj?tkowe 2002
· O?wiadczenia maj?tkowe 2003
· O?wiadczenia maj?tkowe 2004
· O?wiadczenia maj?tkowe 2005
· O?wiadczenia maj?tkowe 2006
· O?wiadczenia maj?tkowe 2007
· O?wiadczenia maj?tkowe 2008
· O?wiadczenia maj?tkowe 2009
· Druki
· O?wiadczenia maj?tkowe 2010
· O?wiadczenia maj?tkowe 2011
· O?wiadczenia maj?tkowe 2012

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Rada Powiatu

 Data publikacji: 2007-02-16 18:39:32 (2424 odsłon)
-
tel.     e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-06-05 15:12:03 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie maj?tkowe - Marek Kozaczek (kozaczek1_2004.pdf) Katarzyna Kotlarska
2014-01-07 09:07:02 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie maj?tkowe - Teresa Sobczy?ska (sobczynska_2004.pdf) Katarzyna Kotlarska
2014-01-07 09:07:02 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie maj?tkowe - Franciszek Opiela (opiela_2004.pdf) Katarzyna Kotlarska
2014-01-07 09:07:02 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie maj?tkowe - Teresa Munia (munia_2004.pdf) Katarzyna Kotlarska
2014-01-07 09:07:02 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie maj?tkowe - Daniel Mika (mika_2004.pdf) Katarzyna Kotlarska
2014-01-07 09:07:02 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie maj?tkowe - Zbigniew Semeniuk (semeniuk_2004.pdf) Katarzyna Kotlarska
2014-01-07 09:07:02 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie maj?tkowe - Zdzis?aw Mazur (mazur_2004.pdf) Katarzyna Kotlarska
2014-01-07 09:07:02 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie maj?tkowe - Marciniak Ewelina (marciniak1_2004.pdf) Katarzyna Kotlarska
2014-01-07 09:07:02 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie maj?tkowe - Kazimierz Kapela?czyk (kapelanczyk_2004.pdf) Katarzyna Kotlarska
2014-01-07 09:07:02 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie maj?tkowe - Tadeusz Dziubaty (dziubaty_2004.pdf) Katarzyna Kotlarska
2014-01-07 09:07:02 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie maj?tkowe - Witold Dokurno (dokurno_2004.pdf) Katarzyna Kotlarska
2014-01-07 09:07:02 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie maj?tkowe - Miros?awa Chmielewska (chmielewska_2004.pdf) Katarzyna Kotlarska
2014-01-07 09:07:02 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie maj?tkowe - Zygmunt Bizukoj? (bizukojc_2004.pdf) Katarzyna Kotlarska
2014-01-07 09:07:02 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie maj?tkowe - Ryszard Szumski (szumski_2004.pdf) Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]