Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

2005

 


STANOWISKO RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie form organizacji placówki opieku?czo - wychowawczej na terenie Gminy S?awa
Rozmiar: 4.24 KB
Data publikacji: 2005-02-25 06:31:42
Ilość pobrań: 1221
UCHWA?A NR XXVIII/153/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr VII/42/2003 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie przyj?cia Wieloletniego Programu Inwestycyjn
Rozmiar: 5.19 KB
Data publikacji: 2005-02-25 06:20:52
Ilość pobrań: 1148
UCHWA?A NR XXVIII/149/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
Rozmiar: 4.78 KB
Data publikacji: 2005-02-25 06:12:39
Ilość pobrań: 1135
UCHWA?A NR XXIX/162/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2005 R. w sprawie wyra?enia zgody na zmniejszenie bonifikaty od ceny nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego przeznaczonej do sprzeda?y.
Rozmiar: 4.97 KB
Data publikacji: 2005-03-31 15:51:15
Ilość pobrań: 1155
Za??cznik do uchwa?y nr XXVIII/153/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
Rozmiar: 194.50 KB
Data publikacji: 2005-02-25 06:41:24
Ilość pobrań: 1232
UCHWA?A NR XXVIII/151/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwa?y Rady Powiatu Wschowskiego nr II/9/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. oraz uchwa?y Rady Powiatu Wschowskiego nr III/16/2002 z dnia 18 grudnia 2002 r. w spra
Rozmiar: 7.61 KB
Data publikacji: 2005-02-25 06:43:28
Ilość pobrań: 1149
UCHWA?A NR XXIX/159/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2005 R. W SPRAWIE PRZEKSZTA?CENIA DOTYCHCZASOWEJ SZKO?Y POLICEALNEJ PRZY CENTRUM KSZTA?CENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO WE WSCHOWIE.
Rozmiar: 5.66 KB
Data publikacji: 2005-03-31 15:53:33
Ilość pobrań: 1176
UCHWA?A NR XXIX/157/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2005 R. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawo
Rozmiar: 7.01 KB
Data publikacji: 2005-03-31 16:03:05
Ilość pobrań: 1138
UCHWA?A NR XXIX/156/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 16 marca 2005 r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWA?Y NR VII/42/2003 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 21 MAJA 2003 R. W SPRAWIE PRZYJ?CIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO DLA POWIATU WSCHOWSKIEGO NA LATA
Rozmiar: 5.19 KB
Data publikacji: 2005-03-31 16:10:24
Ilość pobrań: 1190
UCHWA?A NR XXIX/160/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 16 marca 2005 r. W SPRAWIE USTALENIA NAJNI?SZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ WARTO?CI JEDNEGO PUNKTU W TABELI WYNAGRODZE? PRACOWNIKÓW NIE B?D?CYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH ORGA
Rozmiar: 7.50 KB
Data publikacji: 2005-03-31 16:12:34
Ilość pobrań: 1140
UCHWA?A NR XXIX/161/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2005 R. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wschowskiego.
Rozmiar: 7.52 KB
Data publikacji: 2005-03-31 16:14:24
Ilość pobrań: 1107
UCHWA?A NR XXIX/154/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2005 R. w sprawie zmiany uchwa?y Rady Powiatu Wschowskiego nr II/10/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodnicz?cych komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 4.43 KB
Data publikacji: 2005-03-31 16:16:11
Ilość pobrań: 1190
UCHWA?A NR XXIX/158/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2005 R. w sprawie przekszta?cenia dotychczasowej szko?y policealnej przy Zespole Szkó? Zawodowych im. Stanis?awa Staszica we Wschowie.
Rozmiar: 5.90 KB
Data publikacji: 2005-03-31 16:17:40
Ilość pobrań: 1169
UCHWA?A NR XXXI/171/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2005 R. w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie niektórych sk?adników maj?tku Powiatu Wschowskiego w drodze darowizny na rzecz Gminy Wschowa.
Rozmiar: 4.96 KB
Data publikacji: 2005-06-06 04:19:59
Ilość pobrań: 1167
UCHWA?A NR XXXI/172/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2005 R. w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2005-06-06 04:21:37
Ilość pobrań: 1077
UCHWA?A NR XXX/164/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2005 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM DLA ZARZ?DU POWIATU WSCHOWSKIEGO.
Rozmiar: 4.46 KB
Data publikacji: 2005-06-06 03:56:27
Ilość pobrań: 1124
UCHWA?A NR XXXI/170/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2005 R. w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 5.35 KB
Data publikacji: 2005-06-06 04:23:35
Ilość pobrań: 1121
UCHWA?A NR XXXI/168/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2005 R. W SPRAWIE ZACI?GNI?CIA KREDYTU D?UGOTERMINOWEGO PRZEZ POWIAT WSCHOWSKI W WYSOKO?CI 3 115 000 Z? NA OKRES 3 LAT, Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE WYDATKÓW NIE ZNAJDUJ?CYCH POKRYCIA W PL
Rozmiar: 7.05 KB
Data publikacji: 2005-06-06 04:35:31
Ilość pobrań: 1130
UCHWA?A NR XXXI/169/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 18 maja 2005 r. W SPRAWIE ZACI?GNI?CIA PO?YCZKI W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ?RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE W WYSOKO?CI 130 000,00 Z? NA OKRES 3 LAT.
Rozmiar: 6.01 KB
Data publikacji: 2005-06-06 04:42:35
Ilość pobrań: 1110
UCHWA?A NR XXXI/167/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 18 maja 2005 r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWA?Y NR VII/42/2003 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 21 MAJA 2003 R. W SPRAWIE PRZYJ?CIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO DLA POWIATU WSCHOWSKIEGO NA LATA 2
Rozmiar: 5.55 KB
Data publikacji: 2005-06-06 04:50:04
Ilość pobrań: 1181
UCHWA?A NR XXXIV/184/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XXIX/157/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Reha
Rozmiar: 8.95 KB
Data publikacji: 2005-09-06 01:11:43
Ilość pobrań: 1107
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Rozmiar: 2 267.22 KB
Data publikacji: 2005-09-06 01:16:46
Ilość pobrań: 1103
UCHWA?A Nr XXXIII/180/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zada? publicznych organizacjom pozarz?dowym, trybu post?powania o udzielenie dotacji z bud?etu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej
Rozmiar: 31.38 KB
Data publikacji: 2005-09-06 01:34:24
Ilość pobrań: 1152
UCHWA?A NR XXXIII/181/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyst?pienia do projektu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2005-09-06 01:39:22
Ilość pobrań: 1130
UCHWA?A NR XXXIV/186/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia Gminie Wschowa przez Powiat Wschowski zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych po?o?onych w obr?bie miasta Wschowy w sezonie zi
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2005-09-06 01:45:52
Ilość pobrań: 1126
UCHWA?A NR XXXV/191/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 19 pa?dziernika 2005 r. w sprawie wyra?enia zgody na oddanie w dzier?aw? na okres powy?ej 3 lat nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2005-11-07 03:38:41
Ilość pobrań: 1169
UCHWA?A NR XXXV/189/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 19 pa?dziernika 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowi?zkowego wymiaru godzin zaj?? niektórych nauczycieli.
Rozmiar: 42.00 KB
Data publikacji: 2005-11-07 03:40:36
Ilość pobrań: 1358
UCHWA?A NR XXXV/192/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 19 pa?dziernika 2005 r. w sprawie zasad i trybu post?powania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Rozmiar: 56.50 KB
Data publikacji: 2005-11-07 03:43:56
Ilość pobrań: 1389
UCHWA?A NR XXXV/188/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 19 pa?dziernika 2005 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XXIX/157/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu R
Rozmiar: 9.18 KB
Data publikacji: 2005-11-07 03:45:53
Ilość pobrań: 1118
UCHWA?A Nr XXXV/190/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 19 pa?dziernika 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó? ponadgimnazjalnych oraz szkó? specjalnych w Powiecie Wschowskim
Rozmiar: 6.65 KB
Data publikacji: 2005-11-07 03:47:13
Ilość pobrań: 1111
UCHWA?A NR XXXVI/198/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowi?zkowego wymiaru godzin zaj?? nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w domach dziecka.
Rozmiar: 33.50 KB
Data publikacji: 2005-12-06 02:37:46
Ilość pobrań: 1148
UCHWA?A NR XXXVI/195/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwa?y Nr XXXIII/180/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zada? publicznych organizacjom po
Rozmiar: 24.50 KB
Data publikacji: 2005-12-06 02:38:59
Ilość pobrań: 1018
UCHWA?A NR XXXVI/196/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 16.02 KB
Data publikacji: 2005-12-06 02:40:54
Ilość pobrań: 1141
UCHWA?A Nr XXXVII/203/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi w?asno?ci Powiatu Wscho
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2006-01-13 01:14:58
Ilość pobrań: 1166
UCHWA?A Nr XXXVII/206/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, d
Rozmiar: 86.50 KB
Data publikacji: 2006-01-13 01:16:07
Ilość pobrań: 1221
UCHWA?A Nr XXXVII/210/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie Programu wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na rok 2006.
Rozmiar: 51.00 KB
Data publikacji: 2006-01-13 01:17:37
Ilość pobrań: 1147
UCHWA?A NR XXXVII/208/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XXXIII/178/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 2006-01-13 01:21:54
Ilość pobrań: 1112
UCHWA?A Nr XXXVII/202/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawe ustalenia zasad zlecania realizacji zada? publicznych, trybu post?powania o udzielenie dotacji z bud?etu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli.
Rozmiar: 47.50 KB
Data publikacji: 2006-01-13 01:24:02
Ilość pobrań: 1202
UCHWA?A NR XXXVII/204/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasaj? z up?ywem roku bud?etowego 2005.
Rozmiar: 13.99 KB
Data publikacji: 2006-01-13 01:25:28
Ilość pobrań: 1058
UCHWA?A NR XXXVII/207/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XXIX/157/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Reha
Rozmiar: 9.15 KB
Data publikacji: 2006-01-13 01:28:00
Ilość pobrań: 1110

Data publikacji: 2007-02-16 18:45:15 (3577 odsłon)
-
tel.     e-mail:

[ Wróć ]