Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wyja?nienia do SIWZ oraz modyfikacja tre?ci SIWZ na „Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego”

Wschowa, dn. 19.03.2012 r.


dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego”, Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or-ZP.272.4.2012.

Wyjaśnienia do SIWZ.

    W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 19.03.2012 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia:

Treść zapytań:  
 Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r.; zwanej dalej ustawą) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zw. dalej SIWZ) na dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego  zawartej w zakresie warunków udziału w postępowaniu w następujących punktach:

1) Dotyczy punktu 1.5), gdzie Zamawiający zapisał, iż Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, iż posiada Certyfikat na zgodność produkowanych tablic rejestracyjnych, o którym mowa w przepisach art.75a ust.1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005r. z późniejszymi zmianami). Wykonawca, aby móc produkować tablice rejestracyjne zgodnie z w/w artykułem musi posiadać aktualny certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji. W przeciwnym razie produkcja jest niezgoda z obowiązującymi przepisami. Referencje potwierdzające wykonanie dostaw, które ma załączyć do oferty wykonawca wystawione po zakończeniu realizowanych umów i jednocześnie w trakcie ciągłości trwania ważnego (nie zawieszonego, nie cofniętego) certyfikatu zgodności Instytutu Transportu Samochodowego, który jest dokumentem potwierdzającym spełnianie przez Wykonawcę ustawowych wymagań w produkcji tablic rejestracyjnych. Biorąc pod uwagę wykaz dostaw jakim powinien wykazać się Wykonawca, prosimy o sprecyzowanie okresu ważności trwania certyfikatu w terminie okazanych referencji. Czy wystarczy okres 12 miesięcy, bądź 24 miesięcy trwania ważności (ciągłości ) Certyfikatu?
2) Dotyczy punktu1.4)., gdzie Zamawiający zapisał, iż Wykonawca musi wykazać, iż posiada aktualne Zezwolenie Marszałka Województwa na produkcję tablic rejestrujących. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 75a.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. Zm.) zezwolenie zostało zastąpione wpisem do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Odpowiedzi na pytania:

1. Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw tablic rejestracyjnych dla jednostek administracyjnych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi dostaw tablic rejestracyjnych dla jednostek administracji z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Do oferty należy dołączyć również aktualny (na dzień składania ofert) Certyfikat ITS na zgodność produkowanych tablic rejestracyjnych z wymaganymi warunkami technicznymi.


2. Do oferty należy dołączyć zaświadczenie Marszałka Województwa o wpisie do rejestru przedsiębiorstw produkujących tablice rejestracyjne o których mowa w art. 75aa ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) - Zamawiający modyfikuje treść SIWZ.


Zgodnie z art.  38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) termin oraz miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


  

 

 

 

 

Modyfikacja treści SIWZ.

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego”, Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or-ZP.272.4.2012.

             Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego”, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm), informuję o modyfikacjach treści SIWZ:

- w rozdziale 12 pkt 1 ppkt 4 SIWZ zostało podane:
Aktualne zezwolenie Marszałka Województwa na produkcję tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)


powinno być:
zaświadczenie Marszałka Województwa o wpisie do rejestru przedsiębiorstw produkujących tablice rejestracyjne o których mowa w art. 75aa ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

 


Zgodnie z art.  38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 nr 223, z późn. zmianami) termin oraz miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W podpisie Marek Boryczka
 Starosta WschowskiData publikacji: 2012-03-19 14:38:02 (1632 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]