Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wyja?nienia do SIWZ na „Dostaw? fabrycznie nowego ci?gnika rolniczego na podstawie umowy leasingu operacyjnego”.

Wschowa, dn. 26.07.2012 r.


dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na podstawie umowy leasingu operacyjnego”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or-ZP.272.9.2012.

Wyjaśnienia do SIWZ.
    W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 25.07.2012 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia:

Treść zapytania z dnia 25 lipca 2012 r.:  
W związku z chęcią przystąpienia do przetargu Or-ZP.272.9.2012 zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie następujących dokumentów:
- zaświadczenie NIP, REGON oraz KRS
- wyniki finansowe Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat za 2010, 2011 rok oraz aktualne IQ 2012 i IIQ jeżeli już dostępny.


Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający przekazuje następujące dokumenty:

- zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON
Powiat nie posiada KRS ponieważ działa na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
- Sprawozdania finansowe Rb-NDS za 2010 r., 2011 oraz I półrocze 2012 r.


Zgodnie z art.  38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) termin oraz miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
 

W podpisie Marek Boryczka
Starosta Wschowski


NIP Powiatu
Rozmiar: 24.35 KB
Data publikacji: 2012-07-26 13:47:21
Ilość pobrań: 1048
REGON Powiatu
Rozmiar: 261.87 KB
Data publikacji: 2012-07-26 13:47:41
Ilość pobrań: 1002
Rb-NDS 2010
Rozmiar: 465.96 KB
Data publikacji: 2012-07-26 13:48:09
Ilość pobrań: 1009
Rb-NDS 2011
Rozmiar: 474.77 KB
Data publikacji: 2012-07-26 13:48:34
Ilość pobrań: 1195
Rb-NDS 2012
Rozmiar: 481.80 KB
Data publikacji: 2012-07-26 13:48:56
Ilość pobrań: 1091

Data publikacji: 2012-07-26 13:44:59 (2489 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-07-26 13:47:21 Dodano za??cznik: NIP Powiatu (nip_powiatu[1090x1].pdf) Natalia Przygoda - Królak
2012-07-26 13:47:41 Dodano za??cznik: REGON Powiatu (regon_powiatu[1090x2].pdf) Natalia Przygoda - Królak
2012-07-26 13:48:09 Dodano za??cznik: Rb-NDS 2010 (Rb-NDS2010[1090x3].pdf) Natalia Przygoda - Królak
2012-07-26 13:48:34 Dodano za??cznik: Rb-NDS 2011 (Rb-NDS2011[1090x4].pdf) Natalia Przygoda - Królak
2012-07-26 13:48:56 Dodano za??cznik: Rb-NDS 2012 (Rb-NDS2012[1090x5].pdf) Natalia Przygoda - Królak

[ Wróć ]