Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o przetargu na "Utrzymanie czysto?ci pomieszcze? budynku Starostwa Powiatowego i I Liceum Ogólnokszta?c?cego z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi we Wschowie w roku 2013"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Wschowa: Utrzymanie czystości pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego i I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie w roku 2013
Numer ogłoszenia: 264593 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski , ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego i I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie w roku 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: I. STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE: 1.SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ Utrzymanie czystości pomieszczeń Starostwa Powiatowego: II i III piętro obiektu wraz z piwnicą, klatką schodową i szybem windowym, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 1330 do 2000. Wykonawca zastrzega, że wskazane pomieszczenia Wydziałów Komunikacji i Dróg oraz Geodezji należy sprzątać w godzinach pracy urzędu, a pozostałe w czasie niekolidującym z czasem pracy Wykonawcy. Całkowita powierzchnia - 1 169,98 m2 1.II piętro o łącznej powierzchni 704,71 m2 (wykładzina PCV i płytki gres) a) sprzątanie codzienne - łącznie 665,85 m2 (w tym pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne, korytarz) b) sprzątanie raz w tygodniu- 38,86 m2 2.III piętro o łącznej powierzchni 465,27 m2 (wykładzina PCV i płytki gres) a) sprzątanie codzienne - łącznie 284,35 m2 (w tym pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne, korytarz) b) sprzątane raz w tygodniu- 180,92 m2 Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem raz w tygodniu wynosi - 219,78m2 3.Pomieszczenia sprzątanie 2 razy w roku- archiwum w piwnicy, serwerownia, tajna kancelaria- ok. 100 m2 W budynku Starostwa znajdują się: Okna - 126 szt. (w tym: 36 okien roz. 110 x 214; 33 okna roz. 55 x 214; 57 okien roz. 112 x 48) Zamówienie w zakresie sprzątania codziennego obejmuje utrzymanie w czystości: 1)powierzchni podłogowych tj. mycie odpowiednimi środkami czystości (posadzki z gresu, tarkettu), 2)opróżnianie koszy wraz z ich myciem i wymianą worków plastikowych, 3)odkurzanie i czyszczenie mebli, w tym mebli tapicerskich odpowiednimi środkami, 4)mycie parapetów, urządzeń biurowych za wyjątkiem sprzętu komputerowego, 5)sprzątanie i mycie odpowiednimi środkami pomieszczeń sanitarnych i posadzek, w tym dezynfekowanie i odkażanie muszli, sedesów, umywalek i zlewozmywaków, 6)uzupełnianie pojemników w środki higieny osobistej: papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło i środki zapachowe, 7)mycie luster, 8)sprzątanie ciągów komunikacyjnych, korytarzy, 9)mycie poręczy schodowych i schodów, 10)czyszczenie wycieraczek, 11)mycie podłogi i lustra w windzie, 12)inne zlecone czynności przez osoby wyznaczone do kontaktów ze strony Zamawiającego. Czynności wykonywane co tydzień : 1)mycie drzwi łącznie z futrynami, 2)odkurzanie obrazów i elementów dekoracyjnych, odkurzanie sprzętu p. poż., 3)mycie glazury ściennej w pomieszczeniach sanitarnych, 4)mycie ścian, drzwi i kabin w pomieszczeniach sanitarnych, 5)przetarcie listew i cokolików przypodłogowych, 6)mycie mebli biurowych i drobnych sprzętów (bez komputerów i sprzętu elektronicznego), 7)mycie grzejników, 8)przetarcie kontaktów i wyłączników elektrycznych, okablowania z kurzu, 9)mycie tablic ogłoszeniowych, 10) mycie lamperii, 11)mycie wnętrza kabiny windy, 12)uzupełnianie pojemników mydłem w płynie oraz płynem do mycia naczyń. Czynności wykonywane 2 razy w roku: 1)mycie opraw oświetleniowych, 2)odkurzanie kratek wentylacyjnych, 3)2 razy w roku mycie okien w obiekcie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 4)mycie powierzchni podłogowych, parapetów, okien: w archiwum w piwnicy, serwerowni i tajnej kancelarii. Wykonawca co miesiąc na własny koszt zapewnia wszystkie środki czystości: - mydło w płynie, - płyn do mycia naczyń, urządzeń, - materiały eksploatacyjne, - zakup środków higieny osobistej: - papier toaletowy perforowany listki (biały), - ręczniki papierowe (Z), - środki zapachowe do sanitariatów, - koszyczki do kostek WC + kostki (wkłady), - odzież ochronną. Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Zamawiającego wykonywane będzie środkami chemicznymi - preparatami skoncentrowanymi Wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe zamknięcie pomieszczeń i budynku Starostwa, zgodnie w wytycznymi Zamawiającego. II. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WE WSCHOWIE 1. SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ Utrzymanie czystości pomieszczeń I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie: budynek główny szkoły, pawilon techniczny, sala gimnastyczna z przybudówką, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 22:00. - Całkowita powierzchnia 2320 m2 1.budynek główny szkoły (1620m2) 2.pawilon techniczny (207m2) 3.sala gimnastyczna z przybudówką (493m2) w tym: -sale lekcyjne: 20 pomieszczeń, -pomieszczenia gospodarcze: 1 -inne pomieszczenia: sala telewizyjna, czytelnia, biblioteka - 3 -korytarze, hole: 6 -klatki schodowe: 5 -toalety: 4 -okna: 145 szt. -Drzwi: 40 Opis wymagań dotyczących utrzymania czystości: 1.Utrzymanie czystości przez cały okres trwania umowy (poza dniami wolnymi od pracy w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi), 5 dni w tygodniu w godzinach 1400 - 2200 ( od poniedziałku do piątku). 2.Codzienne zamiatanie podłóg, schodów, ciągów komunikacyjnych. 3.Codzienne zmywanie podłóg z dodatkiem płynów myjąco-czyszczących (dostosowanych do rodzaju podłóg) i odświeżających na korytarzach, klatkach schodowych, toaletach, salach lekcyjnych, bibliotece oraz sali gimnastycznej, 4.Codzienne porządkowanie, zmywanie i dezynfekcja toalet i łazienek, ich wyposażenia (kabiny, miski sedesowe, pisuary, umywalki, lustra, baterie łazienkowe, itp.) 5.Opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków wewnątrz budynku. 6.Odkurzanie mebli w salach lekcyjnych. 7.Czynności wykonywane dwa razy do roku- ferie zimowe w ferie zimowe tj w okresie od 14.01.2013 do 27.01.2013 r., sierpień - kompleksowe sprzątanie i przygotowanie szkoły do rozpoczęcia II semestru oraz nowego roku szkolnego, 8.Czynności wykonywane trzy razy do roku- ferie zimowe (w ferie zimowe tj w okresie od 14.01.2013 do 27.01.2013 r., kwiecień oraz sierpień) kompleksowe mycie okien (szyby, ramy, parapety wewnętrzne, zewnętrzne) 9.Zapewnienie środków czystości, dezynfekcji i zapachowych (podłóg, posadzek, wykładzin, glazury, luster/szyb, ekranów monitorów, mebli, plastików, umywalek, misek sedesowych/pisuarów, baterii łazienkowych, do usuwania gumy do żucia) oraz higieny (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, worki na śmieci). 10.Zmywanie glazury w WC - 1 x w tygodniu oraz doraźnie w miarę potrzeb. 11.Utrzymanie czystości w budynku poza wskazanymi wymaganiami w czasie trwania uroczystości lub innych form spotkań naukowo-dydaktycznych i organizacyjnych. 12.Wynoszenie nieczystości do wyznaczonych miejsc (śmietnika) i segregowanie ich w odpowiednich pojemnikach. 13.Stosowanie wszelkich dostępnych urządzeń sprzątających (profesjonalnych): odkurzaczy (na sucho i mokro), maszyn zamiatających, myjących, szorujących, polerujących, froterek, itp. 14.Usuwanie z ławek, krzeseł, stolików, ścian w łazienkach i korytarzach wszelkich napisów-malowideł sporządzonych przez osoby trzecie, jak również naklejeń; 15.Proponowane przez Zamawiającego środki do utrzymania czystości: - środki do konserwacji parkietu i paneli podłogowych, o właściwościach eksploatacyjnych i typu - FORLUX,Pronto do drewna, Polisch Parkiet, Cliner lub równoważne; - środki do sprzątania powierzchni kamiennych, o właściwościach eksploatacyjnych i typu - FORLUX,Toran, Procur, Dopomat Brilant lub równoważne; - środki do mycia powierzchni szklanych o właściwościach eksploatacyjnych i typu - Ajax, Clarrglass;Forluk lub równoważne; -środki do sprzątania sanitariatów o właściwościach eksploatacyjnych i typu - Forlux, Buzil,Domestos, Power fix, Sanpurid, Cif (mleczko), Cif (kamień i rdza) lub równoważne; -środki higieniczne do sanitariatów o właściwościach eksploatacyjnych i typu - mydło w płynie do dozowników, papier toaletowy (koloru białego i jego odcieni, szary), ręczniki papierowe (koloru białego i jego odcieni, zielonego): - lub inne środki o właściwościach eksploatacyjnych i nie odbiegające jakością od ww. 16.Środki chemiczne, przeznaczone do należytego wykonania usługi, winny posiadać wymagane atesty i muszą być dopuszczone do stosowania na terenie kraju oraz w budynkach użyteczności publicznej. 17.Wszelkie narzędzia, urządzenia i materiały eksploatacyjne do nich oraz środki niezbędne dla prawidłowego wykonywania usługi zapewnia Wykonawca. 18.Wykonawca udokumentuje posiadanie sprzętu mechanicznego na stałe przeznaczonego na potrzeby I LO. (do czyszczenia posadzek kamiennych i podłóg z PCV), którymi będzie sprzątał powierzchnię budynku, posiadającymi Deklarację Zgodności lub certyfikat CE 19.Do właściwej realizacji usługi w zakresie utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych przewiduje się zatrudnienie co najmniej 2 osób świadczących serwis dzienny. Zakres czynności przy wykonywaniu usługi sprzątania i utrzymania czystości lp. wyszczególnienie częstotliwość powierzchnia [m2] 1. Sprzątanie auli (parkiet) 134,00 a) usunięcie nieczystości 5 w tygodniu b) przecieranie boazerii z kurzu 1 w tygodniu c) Zamiatanie i mycie parkietu z użyciem odpowiednich środków 5 w tygodniu d) Mycie lamp 2 w miesiącu 2. Sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych, wykładzina podłogowa PCV 36,00 a) usuwanie nieczystości 5 w tygodniu b) przecieranie podłogi na mokro z użyciem środka czystości 5 w tygodniu c) ścieranie kurzy ze stolików i biurka, mycie tablicy 5 w tygodniu d) opróżnianie koszy na śmieci 5 w tygodniu 3. Sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych, panele 372,00 a) Usuwanie nieczystości 5 w tygodniu b) ścieranie kurzy z parapetów, mebli i wyposażenia 5 w tygodniu c) opróżnianie koszy na śmieci 5 w tygodniu d) ścieranie kurzy ze stolików i biurka, mycie tablicy 5 w tygodniu 4. Sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych, wykładzina Tarkett 271,00 a) Usuwanie nieczystości 5 w tygodniu b) ścieranie kurzy z parapetów, mebli i wyposażenia 1 w tygodniu c) opróżnianie koszy na śmieci 5 w tygodniu d) ścieranie kurzy ze stolików i biurka, mycie tablicy 5 w tygodniu 5. Sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych, wykładzina gumoleum 56,00 a) Usuwanie nieczystości 5 w tygodniu b) ścieranie kurzy z parapetów, mebli i wyposażenia 1 w tygodniu c) opróżnianie koszy na śmieci 5 w tygodniu d) ścieranie kurzy ze stolików i biurka, mycie tablicy 5 w tygodniu 6. Sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych, płytki 208,00 a) Usuwanie nieczystości 5 w tygodniu b) ścieranie kurzy z parapetów, mebli i wyposażenia 1 w tygodniu c) opróżnianie koszy na śmieci 5 w tygodniu d) ścieranie kurzy ze stolików i biurka, mycie tablicy 5 w tygodniu 7. Sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych, parkiet, podłoga drewniana 94,00 a) Usuwanie nieczystości 5 w tygodniu b) ścieranie kurzy z parapetów, mebli i wyposażenia, mycie tablicy 1 w tygodniu c) opróżnianie koszy na śmieci 5 w tygodniu d) ścieranie kurzy ze stolików i biurka 5 w tygodniu 8. Sprzątanie siłowni (parkiet) 38,00 a) Usuwanie nieczystości 5 w tygodniu b) Zamiatanie i mycie parkietu z użyciem odpowiednich środków 5 w tygodniu c) Ścieranie kurzy z ławek, drabinek 5 w tygodniu d) Mycie sprzętu sportowego 1 w miesiącu 9. Sprzątanie pomieszczeń gospodarczych i technicznych (posadzka kamienna) 40,00 a) sprzątanie podłogi na mokro z użyciem środka czyszczącego 1 w tygodniu b) opróżnianie koszy na śmieci 1 w tygodniu c) ścieranie kurzu 1 w tygodniu 10. Sprzątanie korytarzy i klatek schodowych (posadzka kamienna) 691,00 a) sprzątanie podłogi na mokro z użyciem środka czyszczącego i zapachowego 5 w tygodniu b) mycie szyb w drzwiach wejściowych i drzwiach do korytarzy 2 w tygodniu c) opróżnianie koszy na śmieci - na bieżąco 5 w tygodniu d) Mycie kaloryferów 1 w miesiącu e) Mycie gablot 1 w tygodniu 11. Sprzątanie sanitariatów (męskie, damskie), pryszniców wyposażonych w :87,00 - umywalki 10 - toalety 21 - pisuary 7 - brodzik prysznicowy 6 - bidet 2 - pojemnik na mydło w płynie 4 - pojemnik na ręczniki 4 - pojemnik na papier toaletowy 4 a)mycie podłogi na mokro z użyciem środka czystości 5 w tygodniu b)mycie szyb w drzwiach wejściowych 1 w tygodniu c)Sprzątanie umywalek, sedesów, bidetów i brodzików z użyciem środków odkażających 5 w tygodniu d)Wymiana i uzupełnianie ręczników, papierów toaletowych i mydła w płynie (wyposażenie materiałów zużywalnych zapewnia Wykonawca) 5 w tygodniu e)Opróżnianie koszy na zużyte ręczniki jednorazowe oraz koszy znajdujących się w kabinach toalet 5 w tygodniu f)Czyszczenie przy użyciu środków usuwających kamień typu Tytan, Cillit 5 w tygodniu g)Zmywanie glazury w WC 1 w tygodniu 12.Sprzątanie szatni - płytki 44,00 a)mycie podłogi na mokro z użyciem środka czystości 5 w tygodniu b)opróżnianie koszy na śmieci 5 w tygodniu c)ścieranie kurzy z parapetów, ławek 5 w tygodniu 13.Sprzątanie sali gimnastycznej 249,00 a)Zamiatanie i mycie parkietu z użyciem odpowiednich środków 5 w tygodniu b)Ścieranie kurzy z ławek, drabinek, koszy 5 w tygodniu c)Mycie sprzętu sportowego 1 w miesiącu Razem powierzchnia do sprzątania panele 372,00 wykładzina PCV 36,00 Posadzka kamienna 731,00 Gumoleum 56,00 Wykładzina Tatrkett 271,00 Płytki 339,00 Parkiet 515,00 Razem 2320,00 Informacja dodatkowa-orientacyjne miesięczne zużycie środków czystości, dezynfekcji oraz higienicznych lp. wyszczególnienie min. ilość jednostka miary 1. Ręczniki papierowe 144 paczek 2. Papier toaletowy 36 rolek 3. Worki na śmieci (35 litr.) sztuk 5. Mydło w płynie 3 litry 6. Płyn/mleczko do mebli typu (Pronto) 60 sztuk 9. Płyn (Domestos) 80 sztuk 10 Płyn/spray do szyb i luster 2 sztuk 11. Płyn do podłóg drewnianych 30 litrów Płyn do podłóg - płytki Płyn do podłóg - wykładzina Tarkett, gumoleum, PCV Płyn do podłóg - panele 15. Płyn(mleczko)pasta do mycia baterii łazienkowych bd. 16. Płyn(mleczko )spray do plastików bd. 17. Płyn(spray)ściereczki nasączone do przecierania ekranów monitorów bd. 18. Spray do usuwania gumy do żucia bd. 19. Rozpuszczalniki, płyny, środki do usuwania napisów i oklein bd..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.91.93.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: nr 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 Bank Spółdzielczy Wschowa 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w pok. 204 lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2)Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie - (Załącznik nr 4 do SIWZ).Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wschowa.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa pok. 212 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2012 godzina 10:30, miejsce: Starostwo Powiatowe, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pok. 204 (II piętro - sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


  


SIWZ - utrzymanie czystosci pomieszczen
Rozmiar: 299.50 KB
Data publikacji: 2012-12-13 13:05:29
Ilość pobrań: 1106

Data publikacji: 2012-12-13 12:54:48 (2292 odsłon)
Referent - Ewa Budzy?ska
tel. 65 540 17 96, 65 540 89 54    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-13 13:03:53 Dodano za??cznik: SIWZ - utrzymanie czysto?ci pomieszcze? (SIWZ-sprz?tanie[1156x1].doc) Ewa Budzy?ska
2012-12-13 13:04:56 Usuni?to za??cznik: SIWZ - utrzymanie czysto?ci pomieszcze? (SIWZ-sprz?tanie[1156x1].doc) Ewa Budzy?ska
2012-12-13 13:05:29 Dodano za??cznik: SIWZ - utrzymanie czystosci pomieszczen (SIWZ-sprzatanie[1156x1].doc) Ewa Budzy?ska

[ Wróć ]