Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o przetargu na "Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy u?yciu mieszanki mineralno - bitumicznej z Recyklera oraz wykonanie remontu cz?stkowego nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem remontera typu "Patcher"

Wschowa: Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno- bitumicznej z recyklera (ok. 250 Mg) oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów bazaltowych o granulacji 2/4 lub 4/6,3 mm i kationowej emulsji asfaltowej K1-70MP z zastosowaniem specjalnego remontera typu Patcher podającego jednocześnie kruszywa i lepiszcze w miejsce uszkodzonej nawierzchni (ok. 400 Mg)
Numer ogłoszenia: 20279 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski , ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno- bitumicznej z recyklera (ok. 250 Mg) oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów bazaltowych o granulacji 2/4 lub 4/6,3 mm i kationowej emulsji asfaltowej K1-70MP z zastosowaniem specjalnego remontera typu Patcher podającego jednocześnie kruszywa i lepiszcze w miejsce uszkodzonej nawierzchni (ok. 400 Mg).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno- bitumicznej z recyklera (ok. 250 Mg) oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów bazaltowych o granulacji 2/4 lub 4/6,3 mm i kationowej emulsji asfaltowej K1-70MP z zastosowaniem specjalnego remontera typu Patcher podającego jednocześnie kruszywa i lepiszcze w miejsce uszkodzonej nawierzchni (ok. 400 Mg). Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)Materiały: - emulsja asfaltowa do smarowania dna i krawędzi ubytku. W składzie mieszanki masy mineralno- bitumicznej należy uwzględnić odzysk destruktu oraz kory asfaltowej w ilościach 30% objętości masy - grys bazaltowy 2/4 m i 4/6,3 mm - emulsja asfaltowa K1-70 2) Sprzęt: - recykler - sprężarka powietrza - skrapiarka - palnik gazowy - walec ogumiony lub płyta wibracyjna - diamentowa piła tarczowa - sprzęt pomocniczy (łopaty, szczotki, listwowe ściągaczki i listwy profilowane) - remonter typu Patcher 3) Wykonanie naprawy: - wykonanie roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologie i sposób wykonania remontów cząstkowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Remont uszkodzenia o głębokości większej niż grubość warstwy ścieralnej należy wykonać dwuwarstwowo. 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: - uszkodzenie instalacji urządzeń znajdujących się na terenie robót - uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z miejscem realizacji robót - szkody i zniszczenia spowodowane w terenie wykonywania robót w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp. - szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodne z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP, itp. - wszelkie szkody osób trzecich powstałe z powodu nienależytego wykonania zleconej roboty lub nie wykonaniu roboty w ustalonym terminie. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem poszczególnych etapów robót Wykonawca naprawia na własny koszt 5) Wykonanie naprawy obejmuje: - oznaczenie miejsca naprawy - obcięcie krawędzi uszkodzonych miejsc prostopadle do nawierzchni - wykruszenie masy bitumicznej wewnątrz oznaczonych figur do dna najgłębszych uszkodzeń - oczyszczanie i wysuszenie naprawionego miejsca - posmarowanie obciętych krawędzi rozgrzaną emulsją asfaltową - skropienie ręczne lub przy użyciu skrapiarki oczyszczonego i wysuszonego dna wyboju emulsją asfaltową w ilości 0,4 ÷ 0,6 kg/m2 w zależności od porowatości podłoża - wypełnienie tak przygotowanego miejsca uprzednio wykonaną masą z recyklera - wyprofilowanie masy i zagęszczenie jej przy użyciu sprzętu mechanicznego, tj. zagęszczenie należy wykonać walcem gładkim wibracyjnym lub ogumionym. Pierwsze przejście walca gładkiego powinno być bez wibracji. W przypadku zastosowania płyty wibracyjnej, płytą ta można zagęszczać po zagęszczeniu bez wibracji walcem gładkim lub ogumionym. W przypadku braku możliwości takiego zagęszczenia, pierwsze zagęszczenie należy wykonać kołem samochodu - skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8 ÷ 1,0 kg/m2 i zasypanie drobnym kruszywem o kolorze takim samym jak kruszywo z którego wykonano naprawianą nawierzchnię. - usunięcie luźnej masy bitumicznej w miejsce wykonywanego remontu - oczyszczenie i wysuszenie naprawianego miejsca przy pomocy sprężonego powietrza - wypełnienie tak przygotowanego miejsca mieszanką grysu i emulsji przy użyciu remontera typu Patcher - zagęszczenie wyremontowanego miejsca przy użyciu walca ogumionego lub płyty wibracyjnej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 21.02.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: nr 33 10203088 0000 8102 0005 8552 PKO BP I Oddział Centrum Leszno Oddział we Wschowie 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w pok. 204 lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jezeli Wykonawca udokumentuje wykonane w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiajacy dokona oceny spełnienia tego warunku metoda spełnia/ nie spełnia poprzez weryfikowanie wymaganych dokumentów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będa uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia poprzez zweryfikowanie wymaganych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający może zmienić postanowienia zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tylko i wyłącznie gdy zachodzą następujące okoliczności nieprzewidziane w chwili zawarcia umowy (wówczas taka zmiana będzie sporządzona w formie aneksu do umowy): - niekorzystne warunki pogodowe, uniemożliwiające wykonanie robót w terminie - wystąpienie nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy dodatkowych prac tj. naprawa uszkodzonych instalacji nie wynikających z przyczyn Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wschowa.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2011 godzina 12:30, miejsce: Starostwo Powiatowe Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa pok. 204 (II pietro- sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


SIWZ na remont dróg
Rozmiar: 264.50 KB
Data publikacji: 2011-01-18 08:45:03
Ilość pobrań: 1167

Data publikacji: 2011-01-18 08:27:42 (2468 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-01-18 08:45:03 Dodano za??cznik: SIWZ na remont dróg (SIWz[699x1].doc) Natalia Przygoda

[ Wróć ]