Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Modyfikacja tre?ci SIWZ na „Przebudow? drogi powiatowej wraz z budow? kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52 ”.

Wschowa, dn. 03.02.2011 r.
                                     

Modyfikacja treści SIWZ.

 dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w  km od 0+000 do km 1+741,52 ”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or. ZP 342-02/2011.
              Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w  km od 0+000 do km 1+741,52 ”, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm), informuję o modyfikacjach treści SIWZ:
 w załączniku nr 6 do SIWZ w kosztorysie ofertowym:

1)
Treść poz. 36 kosztorysu ofertowego:
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (podbudowa pod miejsca parkingowe i wjazdy, ściek)
Treść poz. 36 kosztorysu ofertowego po zmianie SIWZ (modyfikacji):
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 20 cm (podbudowa pod miejsca parkingowe i wjazdy, ściek)
 2) Treść poz. 55 kosztorysu ofertowego:
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (od strony posesji jako obramowanie chodnika)
Treść poz. 55 kosztorysu ofertowego po zmianie SIWZ (modyfikacji):
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem
(od strony posesji jako obramowanie chodnika)
  Zgodnie z art.  38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 nr 223, z późn. zmianami) termin oraz miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian
                                                                                 W podpisie Marek Kozaczek
                                                                                           Starosta WschowskiData publikacji: 2011-02-03 07:21:10 (2230 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]