Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Modyfikacja tre?ci SIWZ oraz wyja?nienia do SIWZ na „Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku”

Wschowa, dn. 17.03.2011 r.
  dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku”, Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or-ZP.272.3.2011.

 

Wyjaśnienia do SIWZ.
    W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 15.03.2011 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia:
Treść zapytania:  
            Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223 poz. 1655 z dnia 29.11.2007 r. z późniejszymi zmianami; zwanej dalej ustawą) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zw. dalej SIWZ) na dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji starostwa Powiatowego we Wschowie zawartej w zakresie warunków udziału w postępowaniu w rozdziale 2. punkt 2. Przedmiotem zamówienia w/w postępowania jest również użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Standardowym rozwiązaniem w tego typu przypadkach, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą wersji testowej programu, licencji, dokumentacji instalacji i opisu oprogramowania. W jaki sposób Wykonawca miałby dostarczyć wersję testową oprogramowania, czy wystarczy na nośniku elektronicznym np. CD-ROM, a opis oprogramowania i licencję dołączyć do oferty w formie papierowej? Prosimy również o określenie które cechy programu należy umieścić w opisie oprogramowania, a zwłaszcza wymagania dotyczące zgodności tablic rejestracyjnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2001 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.), tzn., czy wystarczą następujące funkcjonalności zabezpieczające już na etapie tworzenia zamówienia przed możliwością wpisania niepoprawnych numerów ze szczegółowym uwzględnieniem:
·           zgodności długości wprowadzonego numeru oraz położenia liter i cyfr dla poszczególnych typów i odmian,
·         blokowania dla określonych typów tablic niedozwolonych liter,
·         wykluczenia dla określonych typów tablic niedopuszczalnych sekwencji cyfr.


Odpowiedź na pytanie:

 

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało co najmniej następujące cechy:
- sprawdzanie zgodności wprowadzanych numerów z właściwym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2001 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.) już na etapie tworzenia zamówienia i blokowanie możliwości wpisania niepoprawnych numerów ze szczególnym uwzględnieniem:
  • zgodności długości wprowadzonego numeru oraz położenia liter i cyfr dla poszczególnych typów i odmian,
  • blokowania dla określonych typów tablic niedozwolonych liter,
  • wykluczania dla określonych typów tablic niedopuszczalnych sekwencji cyfr.
- automatyczne tworzenie zamówień na wszystkie rodzaje tablic, również wtórniki z możliwością wysyłania ich w formie elektronicznej.
- automatyczne generowanie zakresów zamawianych tablic po podaniu numeru początkowego oraz liczby zamawianych tablic uwzględniające niedozwolone i wykorzystane wcześniej numery.
- elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją terminu realizacji.
- ewidencja zamówień
- weryfikacja wartościowa i ilościowa stanu realizacji umowy.
 W celu potwierdzenia, że oferta odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą:
- program umożliwiający elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne w wersji elektronicznej testowej na nośniku pamięci np. CD-ROM wraz z opisem oprogramowania oraz licencją w wersji papierowej.
  Zgodnie z art.  38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) termin oraz miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
                                       

Modyfikacja treści SIWZ.

 dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku”, Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or-ZP.272.3.2011.
              Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku”, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm), informuję o modyfikacjach treści SIWZ:
 - w rozdziale 2 punkt 2 zostało podane:
2. Użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Wykonawca zapewni również na swój koszt przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania.
powinno być:
2. Użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Wykonawca zapewni również na swój koszt przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało co najmniej następujące cechy:
- sprawdzanie zgodności wprowadzanych numerów z właściwym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2001 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.) już na etapie tworzenia zamówienia i blokowanie możliwości wpisania niepoprawnych numerów ze szczególnym uwzględnieniem:
  • zgodności długości wprowadzonego numeru oraz położenia liter i cyfr dla poszczególnych typów i odmian,
  • blokowania dla określonych typów tablic niedozwolonych liter,
  • wykluczania dla określonych typów tablic niedopuszczalnych sekwencji cyfr.
- automatyczne tworzenie zamówień na wszystkie rodzaje tablic, również wtórniki z możliwością wysyłania ich w formie elektronicznej.
- automatyczne generowanie zakresów zamawianych tablic po podaniu numeru początkowego oraz liczby zamawianych tablic uwzględniające niedozwolone i wykorzystane wcześniej numery.
- elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją terminu realizacji.
- ewidencja zamówień
- weryfikacja wartościowa i ilościowa stanu realizacji umowy.
W celu potwierdzenia, że oferta odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą:
- program umożliwiający elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne w wersji elektronicznej testowej na nośniku pamięci np. CD-ROM wraz z opisem oprogramowania oraz licencją w wersji papierowej.
 W rozdziale 12 pkt 1.  SIWZ dodano ppkt 6):
6) Program umożliwiający elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne w wersji elektronicznej testowej na nośniku pamięci np. CD-ROM. Oraz opis oprogramowania wraz z licencją w wersji papierowej.
   Zgodnie z art.  38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 nr 223, z późn. zmianami) termin oraz miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian                                          w podpisie Marek Kozaczek
                                              Starosta WschowskiData publikacji: 2011-03-17 13:27:35 (2203 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]