Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o przetargu na "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014"

Wschowa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
Numer ogłoszenia: 184955 - 2011; data zamieszczenia: 06.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski , ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg w 3 gminach Powiatu: Zadanie nr 1- gmina Wschowa Zadanie nr 2- gmina Sława Zadanie nr 3- gmina Szlichtyngowa 2.Niżej wymienione zasady dotyczą 3 odrębnych zadań. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i ulic wykazanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia: - załącznik nr 6 a, b, c SIWZ : Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania, Wykaz odcinków leśnych na drogach Powiatu Wschowskiego, w zależności od zadania. - załącznik nr 7 a, b, c SIWZ : Wykaz ulic w miejscowościach Powiatu Wschowskiego do zimowego utrzymania, w zależności od zadania. 4.Zasady wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ pt. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Starostwo Powiatowe we Wschowie Wydział Komunikacji i Dróg. Terminy realizacji zamówienia w zakresie zwalczania i likwidacji śliskości pośniegowej, gołoledzi oraz odśnieżania: -od 01 listopada 2011 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2012 r. do godz. 24°°. -od 01 listopada 2012 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2013 r. do godz. 24°°. -od 01 listopada 2013 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2014 r. do godz. 24°°. W tych okresach Wykonawca pozostaje w pełnej gotowości w celu niezwłocznego rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia. 5.Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na: - pozostaniu w gotowości do wykonywania przedmiotu zamówienia. - zimowym utrzymaniu dróg i ulic wykazanych w załączniku nr 6 a, b, c (oraz wykaz odcinków leśnych na drogach Powiatu Wschowskiego), 7 a, b, c, zgodnie ze standardami utrzymania określonymi w załączniku nr 8. -zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi materiałami uszorstniającymi w następujących miejscach: a) w obrębie skrzyżowań z drogami twardymi, b) w obrębie skrzyżowań z liniami kolejowymi, c) w obrębie przystanków autobusowych, d) w obrębie niebezpiecznych łuków drogowych, na wzniesieniach i spadkach o pochyleniu powyżej 4%, e) odcinków leśnych wg załącznika, f) lub innych uzasadnionych stanem dróg pisemnych zaleceń Zamawiającego. - odcinki leśne - zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej w proporcji 3:1. - odśnieżaniu dróg i ulic, w zakres którego wchodzą: -) odśnieżanie nawierzchni jezdni dróg i ulic, -) oczyszczanie z piasku i śniegu w przypadkach koniecznych nawierzchni jezdni w trakcie zimowego utrzymania ze szczególnym uwzględnieniem wpustów ulicznych, -) oczyszczenie przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych. 6. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia: wykonywanie przedmiotu zamówienia należy rozpoczynać w chwili wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność: - odśnieżania, - likwidacji gołoledzi, - likwidacji śliskości pośniegowej. 7. Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu rozpoczęcie prac określonych w ust. 4 (oprócz pozostawania w gotowości) na nr tel. 0691117926. 8. Zamawiający potwierdza wykonanie zamówienia w danym dniu. 9. Wykonawca informuje o osobie odpowiedzialnej z jego strony za nadzór nad wykonywaniem przedmiotu zamówienia w danym dniu. 10. Pracownicy Wykonawcy wykonujący bezpośrednio prace na drogach wyposażeni będą w telefony komórkowe, których numery muszą zostać podane osobie wyznaczonej ze strony Zamawiającego. 11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na bieżąco informacje o stanie dróg, ich przejezdności i sytuacji na drogach. 12. W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przekazania w godz. 7°° - 8°° meldunków z przebiegu akcji (w przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych także w godz. 19°° - 20°°). 13. Sprzęt: a) sprzęt wraz z obsługą, materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do zimowego utrzymania dróg i ulic zapewnia Wykonawca. b) należy zabezpieczyć taką ilość sprzętu, aby przy najbardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych zapewnić utrzymanie zimowe dróg zgodnie z założonymi standardami. Minimalna ilość sprzętu umożliwiająca przystąpienie do przetargu to dla każdej gminy oddzielnie: - piaskarki - szt. 1, - pługi- szt. 4 (średni - szt. 2, pługi samochodowe szt.2), - nośniki do w/w sprzętu- szt. 4, - ładowarki szt. 1 (np. Fadroma Łk-1). 14. Materiał uszorstniający (mieszanka piaskowo-solna 3:1) do zwalczania gołoledzi i śliskości pośniegowej jak i miejsce do jego składowania zapewnia na własny koszt Wykonawca. 15. Mieszanie i załadunek materiału uszorstniającego należy do Wykonawcy i będzie wykonywany na jego koszt. 16. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego końcowego oczyszczenia ulic miejskich z pozostałości materiału uszorstniającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Należy również oczyścić wszystkie odcinki dróg powiatowych o przekroju półulicznym i ulicznym (odcinki ograniczone krawężnikiem). 17. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i bezpieczeństwo wykonania prac dla przedmiotu zamówienia określonego powyżej. 18. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium odpowiednio dla: Zadania nr 1- w wysokości 4000 zł Zadania nr 2- w wysokości 5000 zł Zadania nr 3- w wysokości 5000 zł 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniich bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: nr 33 10203088 0000 8102 0005 8552 PKO BP I Oddział Centrum Leszno Oddział we Wschowie 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w pok. 204 lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2)Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz posiadanego sprzętu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający może zmienić postanowienia zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wschowa.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pok. 212 (II pietro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2011 godzina 12:30, miejsce: Starostwo Powiatowe we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pok. 204 (II pietro - sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w gminie Wschowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg w gminie Wschowa 2.Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i ulic wykazanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia: - załącznik nr 6 a do SIWZ : Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania, Wykaz odcinków leśnych na drogach Powiatu Wschowskiego, - załącznik nr 7 a, do SIWZ : Wykaz ulic w miejscowościach Powiatu Wschowskiego do zimowego utrzymania. 3.Zasady wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ pt. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Starostwo Powiatowe we Wschowie Wydział Komunikacji i Dróg. Terminy realizacji zamówienia w zakresie zwalczania i likwidacji śliskości pośniegowej, gołoledzi oraz odśnieżania: -od 01 listopada 2011 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2012 r. do godz. 24°°. -od 01 listopada 2012 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2013 r. do godz. 24°°. -od 01 listopada 2013 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2014 r. do godz. 24°°. W tych okresach Wykonawca pozostaje w pełnej gotowości w celu niezwłocznego rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia. 4.Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na: - pozostaniu w gotowości do wykonywania przedmiotu zamówienia. - zimowym utrzymaniu dróg i ulic wykazanych w załączniku nr 6 a (oraz wykaz odcinków leśnych na drogach Powiatu Wschowskiego), 7 a zgodnie ze standardami utrzymania określonymi w załączniku nr 8. -zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi materiałami uszorstniającymi w następujących miejscach: a) w obrębie skrzyżowań z drogami twardymi, b) w obrębie skrzyżowań z liniami kolejowymi, c) w obrębie przystanków autobusowych, d) w obrębie niebezpiecznych łuków drogowych, na wzniesieniach i spadkach o pochyleniu powyżej 4%, e) odcinków leśnych wg załącznika, f) lub innych uzasadnionych stanem dróg pisemnych zaleceń Zamawiającego. - odcinki leśne - zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej w proporcji 3:1. - odśnieżaniu dróg i ulic, w zakres którego wchodzą: -) odśnieżanie nawierzchni jezdni dróg i ulic, -) oczyszczanie z piasku i śniegu w przypadkach koniecznych nawierzchni jezdni w trakcie zimowego utrzymania ze szczególnym uwzględnieniem wpustów ulicznych, -) oczyszczenie przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych. 5. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia: wykonywanie przedmiotu zamówienia należy rozpoczynać w chwili wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność: - odśnieżania, - likwidacji gołoledzi, - likwidacji śliskości pośniegowej. 6. Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu rozpoczęcie prac określonych w ust. 4 (oprócz pozostawania w gotowości) na nr tel. 0691117926. 7. Zamawiający potwierdza wykonanie zamówienia w danym dniu. 8. Wykonawca informuje o osobie odpowiedzialnej z jego strony za nadzór nad wykonywaniem przedmiotu zamówienia w danym dniu. 9. Pracownicy Wykonawcy wykonujący bezpośrednio prace na drogach wyposażeni będą w telefony komórkowe, których numery muszą zostać podane osobie wyznaczonej ze strony Zamawiającego. 10. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na bieżąco informacje o stanie dróg, ich przejezdności i sytuacji na drogach. 11. W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przekazania w godz. 7°° - 8°° meldunków z przebiegu akcji (w przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych także w godz. 19°° - 20°°). 12. Sprzęt: a) sprzęt wraz z obsługą, materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do zimowego utrzymania dróg i ulic zapewnia Wykonawca. b) należy zabezpieczyć taką ilość sprzętu, aby przy najbardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych zapewnić utrzymanie zimowe dróg zgodnie z założonymi standardami. Minimalna ilość sprzętu umożliwiająca przystąpienie do przetargu to: - piaskarki - szt. 1, - pługi- szt. 4 (średni - szt. 2, pługi samochodowe szt.2), - nośniki do w/w sprzętu- szt. 4, - ładowarki szt. 1 (np. Fadroma Łk-1). 13. Materiał uszorstniający (mieszanka piaskowo-solna 3:1) do zwalczania gołoledzi i śliskości pośniegowej jak i miejsce do jego składowania zapewnia na własny koszt Wykonawca. 14. Mieszanie i załadunek materiału uszorstniającego należy do Wykonawcy i będzie wykonywany na jego koszt. 15. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego końcowego oczyszczenia ulic miejskich z pozostałości materiału uszorstniającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Należy również oczyścić wszystkie odcinki dróg powiatowych o przekroju półulicznym i ulicznym (odcinki ograniczone krawężnikiem). 16. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i bezpieczeństwo wykonania prac dla przedmiotu zamówienia określonego powyżej. 17. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 w gminie Sława.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg w gminie Sława 2.Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i ulic wykazanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia: - załącznik nr 6 c do SIWZ : Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania, Wykaz odcinków leśnych na drogach Powiatu Wschowskiego, - załącznik nr 7 b, do SIWZ : Wykaz ulic w miejscowościach Powiatu Wschowskiego do zimowego utrzymania. 3.Zasady wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ pt. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Starostwo Powiatowe we Wschowie Wydział Komunikacji i Dróg. Terminy realizacji zamówienia w zakresie zwalczania i likwidacji śliskości pośniegowej, gołoledzi oraz odśnieżania: -od 01 listopada 2011 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2012 r. do godz. 24°°. -od 01 listopada 2012 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2013 r. do godz. 24°°. -od 01 listopada 2013 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2014 r. do godz. 24°°. W tych okresach Wykonawca pozostaje w pełnej gotowości w celu niezwłocznego rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia. 4.Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na: - pozostaniu w gotowości do wykonywania przedmiotu zamówienia. - zimowym utrzymaniu dróg i ulic wykazanych w załączniku nr 6 a (oraz wykaz odcinków leśnych na drogach Powiatu Wschowskiego), 7 a zgodnie ze standardami utrzymania określonymi w załączniku nr 8. -zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi materiałami uszorstniającymi w następujących miejscach: a) w obrębie skrzyżowań z drogami twardymi, b) w obrębie skrzyżowań z liniami kolejowymi, c) w obrębie przystanków autobusowych, d) w obrębie niebezpiecznych łuków drogowych, na wzniesieniach i spadkach o pochyleniu powyżej 4%, e) odcinków leśnych wg załącznika, f) lub innych uzasadnionych stanem dróg pisemnych zaleceń Zamawiającego. - odcinki leśne - zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej w proporcji 3:1. - odśnieżaniu dróg i ulic, w zakres którego wchodzą: -) odśnieżanie nawierzchni jezdni dróg i ulic, -) oczyszczanie z piasku i śniegu w przypadkach koniecznych nawierzchni jezdni w trakcie zimowego utrzymania ze szczególnym uwzględnieniem wpustów ulicznych, -) oczyszczenie przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych. 5. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia: wykonywanie przedmiotu zamówienia należy rozpoczynać w chwili wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność: - odśnieżania, - likwidacji gołoledzi, - likwidacji śliskości pośniegowej. 6. Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu rozpoczęcie prac określonych w ust. 4 (oprócz pozostawania w gotowości) na nr tel. 0691117926. 7. Zamawiający potwierdza wykonanie zamówienia w danym dniu. 8. Wykonawca informuje o osobie odpowiedzialnej z jego strony za nadzór nad wykonywaniem przedmiotu zamówienia w danym dniu. 9. Pracownicy Wykonawcy wykonujący bezpośrednio prace na drogach wyposażeni będą w telefony komórkowe, których numery muszą zostać podane osobie wyznaczonej ze strony Zamawiającego. 10. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na bieżąco informacje o stanie dróg, ich przejezdności i sytuacji na drogach. 11. W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przekazania w godz. 7°° - 8°° meldunków z przebiegu akcji (w przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych także w godz. 19°° - 20°°). 12. Sprzęt: a) sprzęt wraz z obsługą, materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do zimowego utrzymania dróg i ulic zapewnia Wykonawca. b) należy zabezpieczyć taką ilość sprzętu, aby przy najbardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych zapewnić utrzymanie zimowe dróg zgodnie z założonymi standardami. Minimalna ilość sprzętu umożliwiająca przystąpienie do przetargu to: - piaskarki - szt. 1, - pługi- szt. 4 (średni - szt. 2, pługi samochodowe szt.2), - nośniki do w/w sprzętu- szt. 4, - ładowarki szt. 1 (np. Fadroma Łk-1). 13. Materiał uszorstniający (mieszanka piaskowo-solna 3:1) do zwalczania gołoledzi i śliskości pośniegowej jak i miejsce do jego składowania zapewnia na własny koszt Wykonawca. 14. Mieszanie i załadunek materiału uszorstniającego należy do Wykonawcy i będzie wykonywany na jego koszt. 15. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego końcowego oczyszczenia ulic miejskich z pozostałości materiału uszorstniającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Należy również oczyścić wszystkie odcinki dróg powiatowych o przekroju półulicznym i ulicznym (odcinki ograniczone krawężnikiem). 16. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i bezpieczeństwo wykonania prac dla przedmiotu zamówienia określonego powyżej. 17. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 w gminie Szlichtyngowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg w gminie Szlichtyngowa 2.Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i ulic wykazanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia: - załącznik nr 6 b do SIWZ : Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania, Wykaz odcinków leśnych na drogach Powiatu Wschowskiego, - załącznik nr 7 c, do SIWZ : Wykaz ulic w miejscowościach Powiatu Wschowskiego do zimowego utrzymania. 3.Zasady wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ pt. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Starostwo Powiatowe we Wschowie Wydział Komunikacji i Dróg. Terminy realizacji zamówienia w zakresie zwalczania i likwidacji śliskości pośniegowej, gołoledzi oraz odśnieżania: -od 01 listopada 2011 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2012 r. do godz. 24°°. -od 01 listopada 2012 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2013 r. do godz. 24°°. -od 01 listopada 2013 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2014 r. do godz. 24°°. W tych okresach Wykonawca pozostaje w pełnej gotowości w celu niezwłocznego rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia. 4.Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na: - pozostaniu w gotowości do wykonywania przedmiotu zamówienia. - zimowym utrzymaniu dróg i ulic wykazanych w załączniku nr 6 a (oraz wykaz odcinków leśnych na drogach Powiatu Wschowskiego), 7 a zgodnie ze standardami utrzymania określonymi w załączniku nr 8. -zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi materiałami uszorstniającymi w następujących miejscach: a) w obrębie skrzyżowań z drogami twardymi, b) w obrębie skrzyżowań z liniami kolejowymi, c) w obrębie przystanków autobusowych, d) w obrębie niebezpiecznych łuków drogowych, na wzniesieniach i spadkach o pochyleniu powyżej 4%, e) odcinków leśnych wg załącznika, f) lub innych uzasadnionych stanem dróg pisemnych zaleceń Zamawiającego. - odcinki leśne - zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej w proporcji 3:1. - odśnieżaniu dróg i ulic, w zakres którego wchodzą: -) odśnieżanie nawierzchni jezdni dróg i ulic, -) oczyszczanie z piasku i śniegu w przypadkach koniecznych nawierzchni jezdni w trakcie zimowego utrzymania ze szczególnym uwzględnieniem wpustów ulicznych, -) oczyszczenie przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych. 5. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia: wykonywanie przedmiotu zamówienia należy rozpoczynać w chwili wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność: - odśnieżania, - likwidacji gołoledzi, - likwidacji śliskości pośniegowej. 6. Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu rozpoczęcie prac określonych w ust. 4 (oprócz pozostawania w gotowości) na nr tel. 0691117926. 7. Zamawiający potwierdza wykonanie zamówienia w danym dniu. 8. Wykonawca informuje o osobie odpowiedzialnej z jego strony za nadzór nad wykonywaniem przedmiotu zamówienia w danym dniu. 9. Pracownicy Wykonawcy wykonujący bezpośrednio prace na drogach wyposażeni będą w telefony komórkowe, których numery muszą zostać podane osobie wyznaczonej ze strony Zamawiającego. 10. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na bieżąco informacje o stanie dróg, ich przejezdności i sytuacji na drogach. 11. W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przekazania w godz. 7°° - 8°° meldunków z przebiegu akcji (w przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych także w godz. 19°° - 20°°). 12. Sprzęt: a) sprzęt wraz z obsługą, materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do zimowego utrzymania dróg i ulic zapewnia Wykonawca. b) należy zabezpieczyć taką ilość sprzętu, aby przy najbardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych zapewnić utrzymanie zimowe dróg zgodnie z założonymi standardami. Minimalna ilość sprzętu umożliwiająca przystąpienie do przetargu to: - piaskarki - szt. 1, - pługi- szt. 4 (średni - szt. 2, pługi samochodowe szt.2), - nośniki do w/w sprzętu- szt. 4, - ładowarki szt. 1 (np. Fadroma Łk-1). 13. Materiał uszorstniający (mieszanka piaskowo-solna 3:1) do zwalczania gołoledzi i śliskości pośniegowej jak i miejsce do jego składowania zapewnia na własny koszt Wykonawca. 14. Mieszanie i załadunek materiału uszorstniającego należy do Wykonawcy i będzie wykonywany na jego koszt. 15. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego końcowego oczyszczenia ulic miejskich z pozostałości materiału uszorstniającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Należy również oczyścić wszystkie odcinki dróg powiatowych o przekroju półulicznym i ulicznym (odcinki ograniczone krawężnikiem). 16. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i bezpieczeństwo wykonania prac dla przedmiotu zamówienia określonego powyżej. 17. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim
Rozmiar: 471.50 KB
Data publikacji: 2011-07-06 10:01:26
Ilość pobrań: 969

Data publikacji: 2011-07-06 09:57:39 (2539 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-07-06 10:01:26 Dodano za??cznik: SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim (SIWZ-_Zimowe_Utrzymanie[848x1].doc) Natalia Przygoda

[ Wróć ]