Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o przetargu na „Budow? placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym O?rodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie wg wytycznych programu MEN Radosna Szko?a”

Wschowa: Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wschowie wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 234389 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski , ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wschowie wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Dane ogólne: Przedmiotem przetargu jest wykonanie szkolnego placu zabaw dla dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej w ramach programu Radosna Szkoła w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wschowie, przy ul. Reymonta 1, na działce o numerze geodezyjnym 861/3. 2.Opis robót: Roboty obejmować będą następujące grupy robót: 2.1. Roboty przygotowawcze Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajduje się plac zabaw z urządzeniami zabawowymi przeznaczonymi do demontażu. 2.2. Roboty ziemne Podbudowa dynamiczna. Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 2mb do 2mm. Nawierzchnia placu zabaw obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie betonowej. - nawierzchnia syntetyczna - warstwa wyrównawcza - mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym > 65% ( 0,075 - 4 mm) gr. 5 cm dopuszczona przez PZH. - warstwa nośna - kliniec (4-40 mm) lub alternatywnie kruszywo stabilizowane mechanicznie (4-40 mm) o wskaźniku piaskowym > 50% i o zawartości pyłów < 5%, gr. 15 cm (dopuszcza się inne frakcje, które muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru) - piasek średnioziarnisty zagęszczony warstwowo (Is=0,97) - gr. 10 cm - geowłóknina - grunt rodzimy 2.3. Roboty nawierzchniowe Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, składająca się z granulatów SBR i EPDM połączonych spoiwem poliuretanowym, która stanowić ma bezpieczną nawierzchnię nadającą się na place zabaw dla dzieci. Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w wyniku upadku. Nawierzchnia powinna być odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej) oraz nie powodować zbierania się wody na powierzchni. Nawierzchnia ta składają się z dwóch warstw: - warstwy wierzchniej, kolorowej, - warstwy podkładowej, czarnej. Warstwa wierzchnia wykonana z granulatu EPDM (granulacja: 1-4mm) połączonego jednokomponentowym spoiwem poliuretanowym. Jej grubość wynosi 20mm - niezależnie od całkowitej grubości nawierzchni. Warstwa podkładowa wykonana z granulatu gumowego SBR (granulacja: 15- 25mm) połączonego spoiwem. Grubość warstwy zależy od rodzaju nawierzchni i wynosi (wg wybranych wariantów) 30, 140mm (grubość całkowita odpowiednio 50,160mm). 2.4. Nawierzchnia poliuretanowa Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 50mm (wys. bezp. Upadku do 1,5 m): - 20 mm EPDM frakcja 1-10 mm - 30 mm SBR frakcja 20 mm Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 160 mm przy wysokiej huśtawce wahadłowej ( wys. bezp. upadku do 2,80) - 20 mm SBR frakcja 1-10 mm - 140mm SBR frakcja 20 mm Zamiennie dopuszcza się zastosowanie nawierzchni poliuretanowej z płyt typowych gr. 45 mm (wys. bezp. upadku do 1,50). Kostka z granulatu gumowego 500x500 mm łączona za pomocą kołków. W strefie przy wysokiej huśtawce wahadłowej płyty o grubości 80 mm (wys. bezp. upadku do 2,60). 2.5. Wyposażenie placu zabaw Urządzenia zabawowe, sportowe oraz komunalne. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania programu Radosna Szkoła, polskiego prawa budowlanego, PN-EN 1176 oraz posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa B wydany przez odpowiedni Instytut lub Urząd. Huśtawka pojedyncza - bocianie gniazdo Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna litego o przekroju 90x90 mm posadowione na stopach stalowych, ocynkowanych zakotwionych w gruncie poprzez zabetonowanie. Zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej. Siedzisko wykonane jest z lin. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 150 cm. Zestaw zabawowy: W skład zestawu wchodzą następujące elementy: - wieża kwadratowa z daszkiem x2 - zjeżdżalnia - kładka linowa - wieża strażacka - most linowy - koci grzbiet - ścianka wspinaczkowa wejście Konstrukcja z drewna litego, płyta HPL. Posadowienie na stopach stalowych, ocynkowanych zakotwionych w gruncie poprzez zabetonowanie. Zjeżdżalnia metalowa. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 150 cm. Wysoka huśtawka wahadłowa Belki pionowe z drewna sosnowego impregnowanego pod ciśnieniem. Belki poziome z drewna sosnowego impregnowanego pod ciśnieniem. Wahadło (siodełko) wykonane z gumy. Wszystkie mechanizmy huśtawki ze stali ocynkowanej. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 255 cm. Kosz na śmieci W całości metalowy ocynkowany ogniowo. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. Pojemność 35-40 l. Wymiary 800-400x400(wyższe) Regulamin placu zabaw Na ogrodzeniu szkolnego placu zabaw należy umieścić tablicę z regulaminem jego użytkowania. Konstrukcja drewniana lub metalowa, słup zakończony stalową stopą kotwioną w gruncie na stopie fundamentowej. Sporządzenie regulaminu, określającego zasady i warunki korzystania z placu zabaw w raz z numerami telefonów awaryjnych, należy do inwestora. Fundamenty Mają za zadanie umocować urządzenia placu zabaw. Należy je wykonać wg wytycznych producenta urządzeń. Beton: - mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); - wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); Do mocowania niektórych urządzeń należy stosować bloczki betonowe z osadzonymi kotwami metalowymi. 2.6. Chodnik Chodnik z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm w kolorze szarym lub żółtym na podsypce piaskowej gr. 3cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem na podbudowie żwirowej (utwardzonej) gr. 5cm. Jako opory dla chodnika - obrzeża betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa cementową. 2.7. Żywopłot Przy placu zabaw projektuje się żywopłot wysokości do 120cm. Żywopłot z krzewów iglastych takich jak: tuja, świerk, kosodrzewina. (przyjęto nasadzenie równomiernie mieszane w ilości 93 sztuk). Szczegóły w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: nr 33 10203088 0000 8102 0005 8552 PKO BP I Oddział Centrum Leszno Oddział we Wschowie 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w pok. 204 lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2)Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 5 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (Załącznik nr 4 do SIWZ), Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający może zmienić postanowienia zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tylko i wyłącznie gdy zachodzą następujące okoliczności nieprzewidziane w chwili zawarcia umowy (wówczas taka zmiana będzie sporządzona w formie aneksu do umowy): - niekorzystne warunki pogodowe, uniemożliwiające wykonanie robót w terminie - wystąpienie nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy dodatkowych prac tj. naprawa uszkodzonych instalacji nie wynikających z przyczyn Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wschowa.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, pok. 212 (II pietro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 12:30, miejsce: Starostwo Powiatowe, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pok. 204 (II piętro - sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ - Radosna Szko?a
Rozmiar: 260.00 KB
Data publikacji: 2011-09-01 14:13:33
Ilość pobrań: 1133
Przedmiar robót - Radosna Szko?a
Rozmiar: 52.84 KB
Data publikacji: 2011-09-01 14:14:54
Ilość pobrań: 1129
STWiOR - Radosna Szko?a
Rozmiar: 472.46 KB
Data publikacji: 2011-09-01 14:15:30
Ilość pobrań: 1277
PB opis - Radosna Szko?a
Rozmiar: 74.81 KB
Data publikacji: 2011-09-01 14:16:38
Ilość pobrań: 1332
Rysunki do przetargu
Rozmiar: 4 785.25 KB
Data publikacji: 2011-09-01 14:18:53
Ilość pobrań: 1083

Data publikacji: 2011-09-01 14:06:41 (2606 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-09-01 14:13:33 Dodano za??cznik: SIWZ - Radosna Szko?a (siwz[886x1].doc) Natalia Przygoda
2011-09-01 14:14:54 Dodano za??cznik: Przedmiar robót - Radosna Szko?a (PRZEDMIAR_ROBOT[886x2].pdf) Natalia Przygoda
2011-09-01 14:15:30 Dodano za??cznik: STWiOR - Radosna Szko?a (RS-WSCHOWA-_STWiOR[886x3].pdf) Natalia Przygoda
2011-09-01 14:16:38 Dodano za??cznik: PB opis - Radosna Szko?a (RS-WSCHOWA-PB_-_opis[886x4].pdf) Natalia Przygoda
2011-09-01 14:18:53 Dodano za??cznik: Rysunki do przetargu (Rysunki[886x5].rar) Natalia Przygoda

[ Wróć ]