Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14.000 euro - Monitoring wizyjny

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14.000 euroPowiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax (065) 540 48 00; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: "Monitoring wizyjny w 4 szkołach Powiatu Wschowskiego: I Liceum Ogólnokształcące, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, I Zespół Szkół"

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie instalacji (montaż urządzeń i okablowania), programowanie, uruchomienie, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu telewizji dozorowanej (CCTV) w czterech placówkach szkolnych na terenie Powiatu Wschowskiego. Obszar monitorowania został uzgodniony przez dyrekcje poszczególnych placówek. Termin realizacji 03.12.2007

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (10 zł + VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: http://bip.wschowa.info

Uprawniona do kontaktów z oferentami: Kinga Ruszczak - Podinsp. ds Zamówień Publ. tel. (065) 5401796 pok. 212.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 08.11.2007 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.11.2007 o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Wadium jest wymagane i wynosi 2 000 zł, słownie: dwa tysiące złotych. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Wschowskiego :

nr 33 10203088 0000 8102 0005 8552

PKO BP I Oddział Centrum Leszno

Oddział we Wschowie

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a dowód wpłaty należy załączyć do oferty. Przekaz elektroniczny musi być potwierdzony przez obsługujący Wykonawcę bank. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%


Do wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie

  2. a/a


SIWZ- MONITORING WIZYJNY W 4 SZKO?ACH POWIATU WSCHOWSKIEGO
Rozmiar: 241.42 KB
Data publikacji: 2007-11-02 07:33:13
Ilość pobrań: 1386

Data publikacji: 2007-10-31 15:03:33 (3179 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-10-31 16:57:39 Dodano za??cznik: SIWZ- MONITORING WIZYJNY W SZKO?ACH POWIATU WSCHOWSKIEGO (SIWZ-_monitoring_wizyjny[186x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-11-02 07:29:20 Usuni?to za??cznik: SIWZ- MONITORING WIZYJNY W SZKO?ACH POWIATU WSCHOWSKIEGO (SIWZ-_monitoring_wizyjny[186x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-11-02 07:31:13 zmiana imienia SOSW, zmiana nazwy za??cznika nr 5 Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-11-02 07:33:13 Dodano za??cznik: SIWZ- MONITORING WIZYJNY W 4 SZKO?ACH POWIATU WSCHOWSKIEGO (SIWZ-_monitoring_wizyjny_w_4_szkolach[186x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]