Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

SPROSTOWANIE DO PRZETARGU NIEOGRANCZONEGO NA ZAKUP ARTYKU?ÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WSCHOWIE W 2008 R.

 

SPROSTOWANIE                                                                                                            Wschowa, 21.01.2008 r.

                                                                                                                                            Or ZP 342-1/2008

Wystąpił błąd w podaniu nazwy artykułów biurowych w załączniku nr 1.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 1:

a) formularz cenowy nr 1b poz. 1 i 2 na str. 26 zostało podane:

Lp.

Nazwa artykułu

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Papier ksero Pollux A4 gr. 80g/m²

Ryza

500 szt

563Papier ksero Pollux A3 gr. 80g/m²

Ryza

500 szt

123powinno być:

Lp.

Nazwa artykułu

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Papier ksero Pollux A4 gr. 80g/m² lub równoważny

Ryza

500 szt

563Papier ksero Pollux A3 gr. 80g/m² lub równoważny

Ryza

500 szt

123oraz na formularzu cenowym nr 1c poz. 27 na str. 31 zostało podane:

Lp.

Nazwa artykułu

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

1.

Toner do faksu Brother 80707

szt.

2powinno być:

Lp.

Nazwa artykułu

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

1.

Toner do faksu Brother 8070P

szt.

2
W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 31 stycznia 2008 r. do godziny 12:30, na podstawie art. 38 pkt. 6 Prawo Zamówień Publicznych, przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu składania ofert o godz. 13:00. Reszta SIWZ pozostaje bez zmian.Data publikacji: 2008-01-22 07:32:59 (2648 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]