Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  12.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro na „Przebudow? z rozbudow? istniej?cego budynku kot?owni Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego pod potrzeby Centrum Rehabilitacji dla Dzieci we Wschowie przy ulicy T. Ko?ciuszki 25- IV e

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax (065) 540 48 00; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod potrzeby Centrum Rehabilitacji dla Dzieci we Wschowie przy ulicy T. Kościuszki 25- IV etap”. Wykonanie robót budowlanych:

a\ branża budowlana, b\ instalacje sanitarne i c. o., c\ instalacja elektryczna, d\ instalacja wentylacji mechanicznej, e\ instalacja gazu. Więcej informacji w SIWZ.

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia 14.08.2008r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony: http://bip.wschowa.info

Uprawnieni do kontaktów z oferentami : Zbigniew Marciniak- Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska tel. (065) 540 17 79 pok. 306 i Kinga Ruszczak - Podinsp. ds Zamówień Publ. tel. (065) 5401796 pok. 212. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2008 r o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2008 r o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium jest wymagane i wynosi 15 000 zł, słownie: piętnaście tysięcy zł. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Wschowskiego :

nr 33 10203088 0000 8102 0005 8552

PKO BP I Oddział Centrum Leszno

Oddział we Wschowie

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a dowód wpłaty należy załączyć do oferty. Przekaz elektroniczny musi być potwierdzony przez obsługujący Wykonawcę bank. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%Do wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie

  2. a/a


SIWZ na przebudow? z rozbudow? istniej?cego budynku kot?owni Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego pod potrzeby Centrum Rehabilitacji dla Dzieci we Wschowie przy ulicy T. Ko?ciuszki 25- IV etap
Rozmiar: 305.50 KB
Data publikacji: 2008-01-29 08:43:24
Ilość pobrań: 1329
kosztorysy ofertowe SOSW IV etap
Rozmiar: 1 537.82 KB
Data publikacji: 2008-01-29 09:26:51
Ilość pobrań: 1416

Data publikacji: 2008-01-29 08:38:44 (2693 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-01-29 08:43:24 Dodano za??cznik: SIWZ na przebudow? z rozbudow? istniej?cego budynku kot?owni Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego pod potrzeby Centrum Rehabilitacji dla Dzieci we Wschowie przy ulicy T. Ko?ciuszki 25- IV etap (SIWZ__IV_etap_SOSW[217x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-01-29 09:26:51 Dodano za??cznik: kosztorysy ofertowe SOSW IV etap (kosztorysy_SOSW_IV_etap[217x2].rar) Kinga Ruszczak

[ Wróć ]