Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYJA?NIENIA DO SIWZ NA „PRZEBUDOW? Z ROZBUDOW? ISTNIEJ?CEGO BUDYNKU KOT?OWNI SOSW POD POTRZEBY CENTRUM REHABILITACJI DLA DZIECI WE WSCHOWIE PRZY ULICY T. KO?CIUSZKI 25- IV ETAP”

   
Nasz znak: Or. ZP 342-2/2008                     
                                                                                                                                                                                                                                       
Data: 12.02.2008 r.


WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA

PRZEBUDOWĘ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU KOTŁOWNI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO POD POTRZEBY CENTRUM REHABILITACJI DLA DZIECI WE WSCHOWIE PRZY ULICY T. KOŚCIUSZKI 25- IV ETAP”


Z związku z wpłynięciem zapytania w dniu 12.02.2008 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 listopada 2007 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wyjaśnia:

Treść zapytania:


Proszę o wyjaśnienie jaki materiał należy wycenić w kosztorysie ofertowym w grupie II grzejniki i armatura c.o. w pozycjach od 140 do 200


Odp. na pyt.


W kosztorysie ofertowym oznaczonym nr 030-00-001, w grupie 2- grzejniki i armatura c. o. w pozycjach od 140 do 200 należy po stronie materiałów wycenić wskazane w tych pozycjach rodzaje grzejników c. o., a także zestawy wentylacyjne Purmo- AIR typ PA- 22.1 lub PA-22.2Data publikacji: 2008-02-12 14:46:05 (2423 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]