Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro na „Budow? hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica we Wschowie- podniesienie atrakcyjno?ci szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim”

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax (065) 540 48 00; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie- podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim”

Opis przedmiotu zamówienia:

a) roboty budowlane, b) wyposażenie hali sportowej, c) przebudowa przyłącza gazu, d) roboty instalacyjne. Więcej informacji w SIWZ.!!

Termin realizacji zamówienia- do dnia 14.08.2009 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony: http://bip.wschowa.info

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Zbigniew Marciniak- Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska tel. (065) 540 17 79 pok. 306 i Kinga Ruszczak - Podinsp. ds Zamówień Publ. tel. (065) 5401796 pok. 212. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 07.05.2008 r o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.05.2008 r o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium jest wymagane i wynosi 25 000 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Wschowskiego :

nr 33 10203088 0000 8102 0005 8552

PKO BP I Oddział Centrum Leszno

         Oddział we Wschowie

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a dowód wpłaty należy załączyć do oferty. Przekaz elektroniczny musi być potwierdzony przez obsługujący Wykonawcę bank. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%Do wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie

  2. a/a.SIWZ- hala I ZS
Rozmiar: 558.64 KB
Data publikacji: 2008-04-07 16:24:59
Ilość pobrań: 2830
harmonogram rzeczowo-finansowy na hal? I ZS- za??cznik nr 8 do SIWZ i nr 1 do umowy na hal?
Rozmiar: 68.20 KB
Data publikacji: 2008-04-07 16:26:59
Ilość pobrań: 10447
projekt budowlany-projekt przebudowy przy??cza gazu I ZS- za??cznik nr 10 do SIWZ
Rozmiar: 3 493.79 KB
Data publikacji: 2008-04-07 16:29:53
Ilość pobrań: 3111
projekt budowlany-architektura+konstrukcja cz. 1- za??cznik nr 10 do SIWZ
Rozmiar: 770.45 KB
Data publikacji: 2008-04-07 16:47:07
Ilość pobrań: 1309
projekt budowlany-architektura+konstrukcja cz. 2- za??cznik nr 10 do SIWZ
Rozmiar: 4 418.33 KB
Data publikacji: 2008-04-07 16:50:31
Ilość pobrań: 1287
projekt budowlany-architektura+konstrukcja cz. 3- za??cznik nr 10 do SIWZ
Rozmiar: 3 720.64 KB
Data publikacji: 2008-04-07 17:01:23
Ilość pobrań: 1291
projekt budowlany-architektura+konstrukcja cz. 4- za??cznik nr 10 do SIWZ
Rozmiar: 4 189.67 KB
Data publikacji: 2008-04-07 17:05:37
Ilość pobrań: 1291
projekt budowlany- instalacje elektryczne cz. 1- za??cznik nr 10 do SIWZ
Rozmiar: 4 004.02 KB
Data publikacji: 2008-04-07 17:16:25
Ilość pobrań: 1260
projekt budowlany- instalacje elektryczne cz. 2- za??cznik nr 10 do SIWZ
Rozmiar: 3 324.34 KB
Data publikacji: 2008-04-07 17:18:53
Ilość pobrań: 1265
projekt budowlany- instalacje sanitarne cz. 1- za??cznik nr 10 do SIWZ
Rozmiar: 4 907.60 KB
Data publikacji: 2008-04-07 17:22:24
Ilość pobrań: 1244
projekt budowlany- instalacje sanitarne cz. 2- za??cznik nr 10 do SIWZ
Rozmiar: 3 887.86 KB
Data publikacji: 2008-04-07 17:24:56
Ilość pobrań: 1243
kosztorys ofertowy - Instalacje elektryczne- za??cznik nr 9
Rozmiar: 222.82 KB
Data publikacji: 2008-04-09 11:58:34
Ilość pobrań: 1933
kosztorys ofertowy - Roboty budowlane- za??cznik nr 9
Rozmiar: 663.91 KB
Data publikacji: 2008-04-09 12:01:35
Ilość pobrań: 1844
kosztorys ofertowy - Roboty instalacyjne- za??cznik nr 9
Rozmiar: 828.15 KB
Data publikacji: 2008-04-09 12:02:42
Ilość pobrań: 1498
kosztorys ofertowy - Wyposa?enie hali- za??cznik nr 9
Rozmiar: 86.80 KB
Data publikacji: 2008-04-09 12:03:27
Ilość pobrań: 1429
kosztorys ofertowy - przy??cza gazu- za??cznik nr 9
Rozmiar: 84.27 KB
Data publikacji: 2008-04-09 12:26:03
Ilość pobrań: 1292

Data publikacji: 2008-04-07 16:15:28 (3250 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-04-07 16:24:59 Dodano za??cznik: (SIWZ-_hala_I_ZS[244x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-07 16:26:59 Dodano za??cznik: harmonogram rzeczowo-finansowy na hal? I ZS (harmonogram_rzeczowo-finansowy_na_hale_I_ZS[244x2].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-07 16:29:53 Dodano za??cznik: projekt przebudowy przy??cza gazu I ZS (PROJEKT_przebudowy_przylacza_gazu[244x3].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-07 16:34:18 Dodano za??cznik: kosztorys ofertowy na hal? I ZS- za??cznik nr 9 do SIWZ (kosztorys_ofertowy_-_zal?cznik_nr9[244x4].rar) Kinga Ruszczak
2008-04-07 16:47:07 Dodano za??cznik: projekt budowlany-architektura+konstrukcja cz. 1- za??cznik nr 10 do SIWZ (ARCHITEKTURA+konstrukcja_cz[244x5].rar) Kinga Ruszczak
2008-04-07 16:50:31 Dodano za??cznik: projekt budowlany-architektura+konstrukcja cz. 2- za??cznik nr 10 do SIWZ (ARCHITEKTURA+konstrukcja_cz[244x6].rar) Kinga Ruszczak
2008-04-07 17:01:23 Dodano za??cznik: projekt budowlany-architektura+konstrukcja cz. 3- za??cznik nr 10 do SIWZ (ARCHITEKTURA+konstrukcja_cz[244x7].rar) Kinga Ruszczak
2008-04-07 17:05:37 Dodano za??cznik: projekt budowlany-architektura+konstrukcja cz. 4- za??cznik nr 10 do SIWZ (ARCHITEKTURA+konstrukcja_cz[244x8].rar) Kinga Ruszczak
2008-04-07 17:16:25 Dodano za??cznik: projekt budowlany- instalacje elektryczne cz. 1- za??cznik nr 10 do SIWZ (Instalacje_elektryczne_pdf_cz[244x9].rar) Kinga Ruszczak
2008-04-07 17:18:53 Dodano za??cznik: projekt budowlany- instalacje elektryczne cz. 2- za??cznik nr 10 do SIWZ (Instalacje_elektryczne_pdf_cz[244x10].rar) Kinga Ruszczak
2008-04-07 17:22:24 Dodano za??cznik: projekt budowlany- instalacje sanitarne cz. 1- za??cznik nr 10 do SIWZ (INSTALACJE_SANITARNE_cz[244x11].rar) Kinga Ruszczak
2008-04-07 17:24:56 Dodano za??cznik: projekt budowlany- instalacje sanitarne cz. 2- za??cznik nr 10 do SIWZ (INSTALACJE_SANITARNE_cz[244x12].rar) Kinga Ruszczak
2008-04-09 11:44:40 Usuni?to za??cznik: kosztorysy ofertowe na hal? I ZS- za??cznik nr 9 do SIWZ (kosztorys_ofertowy_-_zal?cznik_nr9[244x4].rar) Kinga Ruszczak
2008-04-09 11:46:17 Dodano za??cznik: kosztorysy ofertowe- za??cznik nr 9 (kosztorys_ofertowy_-_zal?cznik_nr9[244x12].rar) Kinga Ruszczak
2008-04-09 11:56:27 Usuni?to za??cznik: kosztorysy ofertowe- za??cznik nr 9 (kosztorys_ofertowy_-_zal?cznik_nr9[244x12].rar) Kinga Ruszczak
2008-04-09 11:58:34 Dodano za??cznik: kosztorys ofertowy -Instalacje elektryczne-za??cznik nr9 (Instalacje_elektryczne[244x12].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-09 11:59:43 Dodano za??cznik: kosztorys ofertowy - Przebudowa przy??cza gazu- za??cznik nr 9 (Przebudowa_przyl?cza_gazu[244x13].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-09 12:01:35 Dodano za??cznik: kosztorys ofertowy - Roboty budowlane- za??cznik nr 9 (Roboty_budowlane[244x14].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-09 12:02:42 Dodano za??cznik: kosztorys ofertowy - Roboty instalacyjne- za??cznik nr 9 (Roboty_instalacyjne[244x15].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-09 12:03:27 Dodano za??cznik: kosztorys ofertowy - Wyposa?enie hali- za??cznik nr 9 (Wyposazenie_hali[244x16].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-09 12:09:04 Usuni?to za??cznik: kosztorys ofertowy - Przebudowa przy??cza gazu- za??cznik nr 9 (Przebudowa_przyl?cza_gazu[244x13].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-09 12:09:51 Dodano za??cznik: kosztorys ofertowy - Przebudowa przy??cza gazu- za??cznik nr 9 (Przyl?cza_gazu[244x16].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-09 12:14:58 Usuni?to za??cznik: kosztorys ofertowy - Przy??cza gazu- za??cznik nr 9 (Przyl?cza_gazu[244x16].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-09 12:15:59 Dodano za??cznik: kosztorys ofertowy - Przy??cza gazu- za??cznik nr 9 (Przyl?cza_gazu_1[244x16].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-09 12:24:45 Usuni?to za??cznik: kosztorys ofertowy - Przy??cza gazu- za??cznik nr 9 (Przyl?cza_gazu_1[244x16].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-09 12:26:03 Dodano za??cznik: kosztorys ofertowy - przy??cza gazu- za??cznik nr 9 (Przylacza_gazu_1[244x16].pdf) Kinga Ruszczak

[ Wróć ]