Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o przetargu niegraniczonym powy?ej 14 000 euro na "Remont sal lekcyjnych oraz pawilonu technicznego w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Tomasza Zana we Wschowie"

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro

Zgodnie z ogłoszeniem nr 173802-2008, który ukazał się w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.07.2008r.I Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana, 67-400 Wschowa, ul. Matejki 1, woj. lubuskie, tel./fax. (065) 540 29 34; e-mail: sekretariat@liceum.eu.org ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Remont sal lekcyjnych oraz pawilonu technicznego
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana we Wschowie

W ramach planowanych robót zostaną wykonane następujące prace:

Zadanie I: Wymiana instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych (5 sal), remont klas: malowanie i wymiana podłóg na panele podłogowe, remont pawilonu technicznego. Zadanie II: wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV w pawilonie technicznym; Więcej informacji w SIWZ.

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia:

Zadanie I: wymiana instalacji elektrycznej – 12 września 2008r.; roboty ogólnobudowlane -17 października 2008r, zadanie II – wymiana stolarki okiennej na okna PCV w pawilonie technicznym- 30 września 2008r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony: www.liceum.eu.org, http://bip.wschowa.info
Dokumentacja kosztorysowa jest zbyt obszerna, żeby zamieścić ją na naszej stronie internetowej. W związku z powyższym zainteresowanym I Liceum Ogólnokształcące we Wschowie będzie udostępniać dokumentację kosztorysową na płycie CD.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Beata Szyguła- Specjalista ds. ekonomiczno-administracyjnych tel. 065 540 29 34-w prawach SWIZ; Grzegorz Orłowski – tel. 666086698 –w sprawach robót budowlanych (remont sal, wymiana okien); Ryszard Jerzyniec tel. 065 540 36 94 – w sprawach robót elektrycznych. Oferty należy składać
w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2008r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2008r. o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, sala nr 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium jest wymagane i wynosi 1200 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście zł.- dla zadania I; 800 zł Słownie: osiemset zł – dla II zadania. Wadium wnoszone
w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy I Liceum Ogólnokształcącego :

nr 39 1020 3088 0000 8002 0005 7620

PKO BP I Oddział Centrum Leszno

        Oddział we Wschowie

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a dowód wpłaty należy załączyć do oferty. Przekaz elektroniczny musi być potwierdzony przez obsługujący Wykonawcę bank. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%


Wschowa, dnia 29.07.2008 r.


SIWZ- Remont I LO we Wschowie
Rozmiar: 283.16 KB
Data publikacji: 2008-08-04 13:56:36
Ilość pobrań: 1317

Data publikacji: 2008-08-04 13:45:14 (2771 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-08-04 13:56:36 Dodano za??cznik: SIWZ- Remont I LO we Wschowie (SWIZ-Remont_LO-1[304x1].pdf) Kinga Ruszczak

[ Wróć ]