Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o podpisaniu umowy na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow? drogi powiatowej wraz z budow? kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Stare Drzewce od km 0+000 do km 1+741,52"

 

Wschowa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce od km 0+000 do km 1+741,52
Numer ogłoszenia: 1342 - 2009; data zamieszczenia: 06.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250526 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce od km 0+000 do km 1+741,52.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowej inwestycji - uzyskanie warunków technicznych na zrzut wód deszczowych z odwodnienia pasa drogowego do rowów melioracji szczegółowej zlokalizowanych na terenie inwestycji - projekt zagospodarowania terenu- branża architektoniczna, - projekt budowlany wykonawczy- branża drogowa opracowany na podstawie koncepcji przebudowy drogi dostarczonej przez Zamawiającego - projekt budowlany wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego - badania geotechniczne podłoża gruntowego wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi powiatowej - projekt docelowej stałej organizacji ruchu uzgodniony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. - operat wodnoprawny na zrzut wód deszczowych pochodzących z odwodnienia pasa drogowego do rowów melioracji szczegółowej - wszelkie uzgodnienia i sprawdzenia projektów wymagane przepisami prawa budowlanego oraz wynikające z zapisów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa uchwalonej uchwałą nr XII/120/99 z dn. 30 grudnia 1999 r. niezbędne do uzyskania pozwolenia na zrealizowanie przebudowy - kosztorysy inwestorskie i ślepe obejmujące zakres przedmiotu zamówienia - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w poszczególnych branżach zgodnie z zakresem niniejszego przedsięwzięcia - występowanie w imieniu Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego przed właściwymi organami administracji - opracowanie projektu budowlanego musi być spójne z projektem budowy kanalizacji dla gminy Szlichtyngowa 5. Wymieniony komplet dokumentacji oferent zobowiązany będzie wykonać w 5-ciu egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 50000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FORMA Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego i Wodnego i Inżynierii Środowiska Pracownia Projektowa Wanda Formanowska, Pl. Powstańców 2/2, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 50000

  • Oferta z najniższą ceną: 50000 oferta z najwyższą ceną: 139000

  • Waluta: PLN.
Data publikacji: 2009-01-06 14:23:42 (2460 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]