Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYJA?NIENIA DO SIWZ NA UDZIELENIE D?UGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKO?CI 3 450 000 Z?OTYCH NA OKRES TRZECH LAT Z PRZEZNACZENIEM NA SP?AT? WCZE?NIEJ ZACI?GNI?TYCH ZOBOWI?ZA?.

 

Nasz znak: Data:

Or. ZP 342-1/2009 03.02.2009 r.WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA

UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3 450 000 ZŁOTYCH NA OKRES TRZECH LAT Z PRZEZNACZENIEM NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ.W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 02.02.2009 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) wyjaśnia:


Treść zapytania nr 1:

Prosimy o podanie od kiedy Zamawiający zamierza rozpocząć spłatę rat kapitałowych i w jakich okresach będą one spłacane (na koniec każdego miesiąca czy kwartału kalendarzowego)?


Odp. na pyt. Nr 1:

Zamawiający zamierza spłacić kredyt do dnia 29 lutego 2012 roku. Spłata kredytu może nastąpić zgodnie z Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jednorazowo lub w transzach.


Treść zapytania nr 2:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłacane raty kapitałowe będą w równej wysokości, natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca?


Odpowiedź na pyt. Nr 2:

Nie.


Treść zapytania nr 3:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że naliczanie odsetek odbywać się będzie w okresach miesięcznych?


Odpowiedź na pyt. Nr 3:

Odsetki od kredytu są naliczane w okresach miesięcznych natomiast ich spłata zgodnie z zapisem w SIWZ będzie następować kwartalnie.


Treść zapytania nr 4:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu?


Odpowiedź na pyt. Nr 4:

Odsetki od kredytu są naliczane w okresach miesięcznych natomiast spłata ich będzie następować kwartalnie, nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek.


Treść zapytania nr 5:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty?


Odpowiedź na pyt. Nr 5:

W przypadku kiedy termin kwartalnej spłaty odsetek lub termin spłaty całości zaciągniętego kredytu przypada na dzień wolny od pracy to Zamawiający ureguluje płatności w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.
Data publikacji: 2009-02-03 14:21:10 (2372 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]