Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  12.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Podpisanie umowy na przetarg nieograniczony na "Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 3 450 000 z?otych na okres trzech lat z przeznaczeniem na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za?."

Wschowa: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 450 000 złotych na okres trzech lat z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Numer ogłoszenia: 43611 - 2009; data zamieszczenia: 27.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10954 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 450 000 złotych na okres trzech lat z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Projektowany zakres dla zadania : Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie długoterminowego kredytu bankowego. Wielkość kredytu ustala się na 3 450 000,00 PLN. Uruchomienie kredytu przewiduje się od 01.03.2009 r. do 31.12.2009 r. Całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 29.02.2012 r. Ogólne warunki umowy: Wysokość udzielanego kredytu - 3 450 000,00 PLN Spłata kredytu - według harmonogramu: termin spłaty kredytu- 29.02.2012 r. kwota w zł 3 450 000 zł 1 Możliwość wcześniejszej spłaty całości kredytu bez dodatkowych opłat - spłata kredytu nastąpi jednorazowo lub w transzach. 2 W przypadku wcześniejszej spłaty całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia, 3.Spłata odsetek w okresach kwartalnych - na koniec kwartału kalendarzowego. 4 Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco, 5.Oprocentowanie kredytu - zmienne w zależności od jednomiesięcznej stawki WIBOR (1M) 6.Oferent zapewnia postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. 7.Zamawiający może uruchamiać środki kredytowe w terminie od 01.03.2009 r. do 31.12.2009 r. 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny. 9.Ofertę przetargową może złożyć centrala lub oddział banku 10.Kredyt udzielony w złotych polskich (PLN) - w formie przelewu jednorazowego lub w transzach na konto Zamawiającego 11.Umowę na kredyt sporządza wybrany przez Zamawiającego Wykonawca na zasadach i stawkach określonych w tej specyfikacji a koszt przygotowania tej umowy będzie uwzględniony w cenie oferty..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0, 66.10.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 735520.83 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank DnB NORD Polska S.A. Oddział w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 93, 65-058 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 735520.83
  • Oferta z najniższą ceną: 735520.83 oferta z najwyższą ceną: 780390.00
  • Waluta: PLN.

 


 Data publikacji: 2009-02-27 14:51:56 (2302 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]