Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  31.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze pow. nr 1005 F i 1012 F od km 0+000 do km 0+146 w miejscowo?ci Osowa Sie? w gminie Wschowa"

Wschowa: Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze pow. nr 1005 F i 1012 F od km 0+000 do km 0+146 w miejscowości Osowa Sień w gminie Wschowa.
Numer ogłoszenia: 115189 - 2009; data zamieszczenia: 20.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94703 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze pow. nr 1005 F i 1012 F od km 0+000 do km 0+146 w miejscowości Osowa Sień w gminie Wschowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje nawierzchni chodnika i wjazdów do posesji o następujących parametrach technicznych: a)chodnik z kostki betonowej typu Polbruk (kolor szary) o grub. 6 cm: podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm, krawężnik betonowy 100 x 30 x 15 cm na ławie betonowej, obrzeże betonowe 6 x 20 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 5 cm, krawężnik kamienny 12 x 25 cm do przestawienia. b)wjazdy do posesji z kostki betonowej typu Polbruk (kolor czerwony) grub. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3 cm: podbudowa z betonu B-10 o grub. 10 cm, warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm, krawężnik betonowy 12 x 25 cm wtopiony na podsypce piaskowej grub. 5 cm c)kanalizacja deszczowa: studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi100 cm oraz studzienki ściekowe z rur bet. fi50 cm z osadnikiem bez syfonu: rurociąg z rur PCV 400/ 9,8 mm, przykanaliki z rur PCV fi200 mm d)Odwodnienie- woda opadowa z powierzchni chodnika i wjazdów do posesji zostanie odprowadzona poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych studzienek ściekowych z rur betonowych fi50 cm i dalej przykanalikami z rur PCW fi200 mm do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PCW Dz 400 mm w miejscu istniejącego rowu przydrożnego. Wybudowanie rurociągu w miejscu istniejącego rowu jest niezbędne do wykonania chodnika. Remont chodnika i wjazdów obejmuje teren pasa drogi i w związku z tym nie zachodzi potrzeba wywłaszczenia gruntów. Nie zachodzi również potrzeba przekładania urządzeń obcych. Remont chodnika oraz wjazdów poprawi estetykę, a przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo dla ruchu pieszego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 84265.81 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane SPIDBUD Daria Krawczyk, Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 84265.81
  • Oferta z najniższą ceną: 84265.81 oferta z najwyższą ceną: brak
  • Waluta: PLN.

 
Data publikacji: 2009-07-20 09:43:30 (2298 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]