Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o zmianie og?oszenia na "Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 41133-2010 z dnia 2010-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
W ramach planowanych robót zostaną wykonane następujące prace: 1)Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: Odtworzenie trasy 2)Rozbiórki elementów dróg 2)Budowa chodnika 3)Wjazdy do bram 4)Zatoka postojowa 5)Roboty wykończeniowe
Termin składania ofert: 2010-03-29

Numer ogłoszenia: 44315 - 2010; data zamieszczenia: 01.03.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41133 - 2010 data 25.02.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, fax. 065 5401932.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Inwestor zapewnia na swój koszt nadzór archeologiczny zgodnie z wymogami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków określonymi w sec. ZN.421-147/09 (m Wsc1) z dnia 24.06.2009 r..

 


 


SIWZ nowe- remont chodnika na ul. Lipowej
Rozmiar: 229.40 KB
Data publikacji: 2010-03-01 13:07:52
Ilość pobrań: 1387

Data publikacji: 2010-03-01 12:57:53 (2432 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-03-01 13:07:52 Dodano za??cznik: SIWZ nowe- remont chodnika na ul. Lipowej (SIWZ_po_zmianie_opisu_przedmiotu_zamowienia[517x1].pdf) Kinga Ruszczak

[ Wróć ]