Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  30.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYJA?NIENIA DO SIWZ NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” WRAZ Z INFRASTRUKTUR?

Nasz znak: Data:

Or. ZP 342-7/2010 06.04.2010 r.


WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA

NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ LEKKOATLETYCZNĄ NA TERENIE I ZESPOŁU SZKÓŁ WE WSCHOWIE

W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 02.04.2010 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia:


Treść zapytania nr 1:


Jaka jest powierzchnia boiska wielofunkcyjnego? W części dokumentów pojawia się wartość 1 500 m2, w części zaś 1 350 m2


Odp. na pyt. Nr 1:


Boisko wielofunkcyjne zgodnie z SIWZ pkt 2.2 i zgodnie z pkt. 4.1.2. załącznika nr 1 do SIWZ -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Opis Przedmiotu Zamówienia oraz pkt. 2.1. lit. C lit. d załącznika nr 2 do SIWZ projekt budowlany- aneks powinno posiadać następujące wymiary:

  • powierzchnia całkowita- 1 500 m2

  • szerokość całkowita- 30 m

  • długość całkowita- 50 m


Treść zapytania nr 2:


Czy Zamawiający wymaga certyfikatu FIFA 1 Star lub FIFA 2 Stars? W SIWZ brak takiego wymogu, natomiast projekt budowlany i Specyfikacje techniczne, określając dokumenty potwierdzające jakość trawy syntetycznej, wymieniają wspomniany certyfikat


Odpowiedź na pyt. nr 2:


Zgodnie z pkt 4. lit. B SIWZ oraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 4.1.1. lit. c ppkt. 2-6 na str. 14- w odniesieniu do systemu nawierzchni trawy syntetycznej- Zamawiający wymagał będzie następujących dokumentów:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA- Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality oncept for Football Turf 2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. 3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 4. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.Data publikacji: 2010-04-06 12:42:57 (2472 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]