Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  31.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o przetargach nieograniczonych z Powiatowej Spó?ki Wodnej we Wschowie

 


og?oszenie o przetargu- Wschowa
Rozmiar: 37.50 KB
Data publikacji: 2010-04-15 14:44:26
Ilość pobrań: 1465
przedmiar robot- Wschowa
Rozmiar: 11.50 KB
Data publikacji: 2010-04-15 14:44:48
Ilość pobrań: 1118
SIWZ- Wschowa
Rozmiar: 218.50 KB
Data publikacji: 2010-04-15 14:45:03
Ilość pobrań: 1154
Za??cznik nr 1 do koszenia- Wschowa
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2010-04-15 14:45:28
Ilość pobrań: 1113
og?oszenie o przetargu- S?awa
Rozmiar: 37.50 KB
Data publikacji: 2010-04-15 14:45:55
Ilość pobrań: 1359
przedmiar robot- S?awa
Rozmiar: 11.50 KB
Data publikacji: 2010-04-15 14:46:14
Ilość pobrań: 1112
SIWZ- S?awa
Rozmiar: 218.50 KB
Data publikacji: 2010-04-15 14:46:31
Ilość pobrań: 1148
Za??cznik nr 1 do koszenia- S?awa
Rozmiar: 21.00 KB
Data publikacji: 2010-04-15 14:46:53
Ilość pobrań: 1116
og?oszenie o przetargu- Szlichtyngowa
Rozmiar: 37.50 KB
Data publikacji: 2010-04-15 14:47:22
Ilość pobrań: 1103
przedmiar robot- Szlichtyngowa
Rozmiar: 11.50 KB
Data publikacji: 2010-04-15 14:47:43
Ilość pobrań: 1338
SIWZ- Szlichtyngowa
Rozmiar: 218.50 KB
Data publikacji: 2010-04-15 14:48:04
Ilość pobrań: 1469
Za??cznik nr 1 do koszenia- Szlichtyngowa
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 2010-04-15 14:48:26
Ilość pobrań: 1209

Data publikacji: 2010-04-15 14:35:29 (3062 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-04-15 14:44:26 Dodano za??cznik: og?oszenie o przetargu- Wschowa (ogloszenie_o_przetargu_-_wschowa[552x1].doc) Kinga Ruszczak
2010-04-15 14:44:48 Dodano za??cznik: przedmiar robot- Wschowa (przedmiar_robot[552x2].doc) Kinga Ruszczak
2010-04-15 14:45:03 Dodano za??cznik: SIWZ- Wschowa (SIWZ[552x3].doc) Kinga Ruszczak
2010-04-15 14:45:28 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 1 do koszenia- Wschowa (Zalacznik_nr_1_-_do_koszenia[552x4].xls) Kinga Ruszczak
2010-04-15 14:45:55 Dodano za??cznik: og?oszenie o przetargu- S?awa (ogloszenie_o_przetargu_-_Slawa[552x5].doc) Kinga Ruszczak
2010-04-15 14:46:14 Dodano za??cznik: przedmiar robot- S?awa (przedmiar_robot[552x6].doc) Kinga Ruszczak
2010-04-15 14:46:31 Dodano za??cznik: SIWZ- S?awa (SIWZ[552x7].doc) Kinga Ruszczak
2010-04-15 14:46:53 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 1 do koszenia- S?awa (Zalacznik_nr_1_-_do_koszenia[552x8].xls) Kinga Ruszczak
2010-04-15 14:47:22 Dodano za??cznik: og?oszenie o przetargu- Szlichtyngowa (ogloszenie_o_przetargu_-_Szlichtyngowa[552x9].doc) Kinga Ruszczak
2010-04-15 14:47:43 Dodano za??cznik: przedmiar robot- Szlichtyngowa (przedmiar_robot[552x10].doc) Kinga Ruszczak
2010-04-15 14:48:04 Dodano za??cznik: SIWZ- Szlichtyngowa (SIWZ[552x11].doc) Kinga Ruszczak
2010-04-15 14:48:26 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 1 do koszenia- Szlichtyngowa (Zalacznik_nr_1_-__do_koszenia[552x12].xls) Kinga Ruszczak

[ Wróć ]