Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  12.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 2 500 000 z?otych na okres trzech lat na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? z tytu?u zaci?gni?tych po?yczek i kredytów

  Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 57555-2010 z dnia 2010-03-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiotem zamówienia jest: 1) Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 500 000 złotych na okres trzech lat na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości...
Termin składania ofert: 2010-03-29

Wschowa: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 500 000 złotych na okres trzech lat na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 000 000 zł.
Numer ogłoszenia: 100871 - 2010; data zamieszczenia: 28.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 57555 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 500 000 złotych na okres trzech lat na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 000 000 zł..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 500 000 złotych na okres trzech lat na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 000 000 zł. 2) Okres karencji: od dnia 15.04.2010 r. do dnia 14.04.2013 r. Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie długoterminowego kredytu bankowego. Wielkość kredytu ustala się na 2 500 000,00 PLN. Uruchomienie kredytu przewiduje się od 15.04.2010 r. do 31.12.2010 r. Całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 14.04.2013 r. Ogólne warunki umowy: Wysokość udzielanego kredytu - 2 500 000,00 PLN Spłata kredytu - według harmonogramu: termin spłaty kredytu- 14.04.2013 r. kwota w zł 2 500 000 zł 1.Możliwość wcześniejszej spłaty całości kredytu bez dodatkowych opłat - spłata kredytu nastąpi jednorazowo lub w transzach. 2.W przypadku wcześniejszej spłaty całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia, 3.Spłata odsetek w okresach kwartalnych - na koniec kwartału kalendarzowego. 4.Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco, 5.Oprocentowanie kredytu - zmienne w zależności od jednomiesięcznej stawki WIBOR (1M) 6.Oferent zapewnia postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. 7.Zamawiający może uruchamiać środki kredytowe w terminie od 15.04.2010 r. do 31.12.2010 r. 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny. 9Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych Powiatu. 10.Ofertę przetargową może złożyć centrala lub oddział banku 11.Kredyt udzielony w złotych polskich. (PLN) - w formie przelewu jednorazowego lub w transzach na konto Zamawiającego 12Umowę na kredyt sporządza wybrany przez Zamawiającego Wykonawca na zasadach i stawkach określonych w tej specyfikacji a koszt przygotowania tej umowy będzie uwzględniony w cenie oferty. Wiecej w SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.12.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy, ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 506250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 506250,00

  • Oferta z najniższą ceną: 506250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 509527,78

  • Waluta: PLN.Data publikacji: 2010-04-28 11:15:04 (2370 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]