Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o wykluczeniu ofert z przetargu na: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje boisko - Orlik 2012” wraz z infrastruktur? lekkoatletyczn? na terenie I Zespo?u Szkó? we Wschowie”

 

Nasz znak:              Data:

Or. ZP 342-7/2010    12.05.2010 r.

POWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU OFERTdotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje boisko - Orlik 2012” wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie”Zamawiający tj. Powiat Wschowski informuje, że oferty niżej wymienionych firm:

  Saltex Europa

  ul. Tarnogajska 18/102

  50-512 Wrocław

 • W trakcie badania zgodności oferty firmy Saltex Europa Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stwierdzono, że załączona do oferty karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, nie zawiera wymaganych danych dotyczących określenia gęstości oferowanej trawy mierzonej w ilości włókien /m2. Zgodnie z warunkami udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym zawartymi w Rozdziale 2 SIWZ gęstość oferowanej trawy winna wynosić min. 97.000 włókien /m2. W trakcie badania przedmiotowej oferty stwierdzono również, że załączona przez Państwa do oferty polisa potwierdzająca ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zawarta z firmą ubezpieczeniową HESTIA opiewa na wartość 200 000,00 PLN, natomiast zgodnie z warunkami udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym zawartymi w Rozdziale 10 i 11 SIWZ do oferty należało dołączyć Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Oba dokumenty nie zostały dostarczone do siedziby Starostwa w terminie wyznaczonym w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów.

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEBAN

  ul. Jarzębinowa 9 75-682 Koszalin

 • W trakcie badania zgodności oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stwierdzono, że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEBAN” - inż. Jarosław Hryb z siedzibą w Koszalinie nie złożyło wszystkich wymaganych dokumentów. Zgodnie z warunkami udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym zawartymi w Rozdziale 10 i 11 SIWZ wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć m.in. :

  -oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

  1. Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

  2. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, potwierdzoną przez jej producenta.

  3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia.

  4. Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:

  · konstrukcyjno- budowlanej,

  · instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  · instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  Dokumenty te nie zostały dostarczone do siedziby Starostwa w terminie wyznaczonym w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów.  Obie oferty zostają wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 ppkt. 4 oraz art. 89 ust. 1 ppkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zmianiami), ponieważ nie wykazały spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie odpowiadają treści SIWZ.Data publikacji: 2010-05-12 13:11:24 (2474 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]