Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  02.03.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o przetargu na "Modernizacj? ewidencji gruntów oraz za?o?enia ewidencji budynków i lokali dla gminy S?awa- Etap II"

Wschowa: Modernizacja ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława- Etap II
Numer ogłoszenia: 253470 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski , ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława- Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława - Etap II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- (załącznik nr 5 do SIWZ Warunki techniczne modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława- Etap II).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.22.00-2, 71.35.43.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: nr 33 10203088 0000 8102 0005 8552 PKO BP I Oddział Centrum Leszno Oddział we Wschowie 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w pok. 204 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie - (Załącznik nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Zamawiający może zmienić postanowienia zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tylko i wyłącznie gdy zachodzą następujące okoliczności nieprzewidziane w chwili zawarcia umowy (wówczas taka zmiana będzie sporządzona w formie aneksu do umowy): - niekorzystne warunki pogodowe, uniemożliwiające wykonanie robót w terminie - wystąpienie nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy dodatkowych prac tj. naprawa uszkodzonych instalacji nie wynikających z przyczyn Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wschowa.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe Plac Kosynierów 1C 67-400 Wschowa pok. 212 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2010 godzina 12:30, miejsce: Starostwo Powiatowe Plac Kosynierów 1C 67-400 Wschowa pok. 204 (II piętro- sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ- modernizacja ewidencji gruntów S?awa
Rozmiar: 248.50 KB
Data publikacji: 2010-08-17 13:23:29
Ilość pobrań: 1232
Warunki techniczne S?awa
Rozmiar: 169.00 KB
Data publikacji: 2010-08-17 13:23:56
Ilość pobrań: 1949
Za??cznik nr 1 do Warunków Technicznych
Rozmiar: 83.50 KB
Data publikacji: 2010-08-18 09:53:29
Ilość pobrań: 1090
Za??cznik nr 2 do Warunków Technicznych
Rozmiar: 82.00 KB
Data publikacji: 2010-08-18 09:53:48
Ilość pobrań: 1032
Za??cznik nr 3 do Warunków Technicznych
Rozmiar: 46.00 KB
Data publikacji: 2010-08-18 09:54:03
Ilość pobrań: 1743
Za??cznik nr 4 do Warunków Technicznych
Rozmiar: 184.57 KB
Data publikacji: 2010-08-18 09:54:20
Ilość pobrań: 1094
Za??cznik nr 5 do Warunków Technicznych
Rozmiar: 184.54 KB
Data publikacji: 2010-08-18 09:54:38
Ilość pobrań: 1104
Za??cznik nr 6 do Warunków Technicznych
Rozmiar: 62.00 KB
Data publikacji: 2010-08-18 09:54:54
Ilość pobrań: 1079
Za??cznik nr 7 do Warunków Technicznych
Rozmiar: 54.50 KB
Data publikacji: 2010-08-18 09:55:12
Ilość pobrań: 1108
Za??cznik nr 8 do Warunków Technicznych
Rozmiar: 38.50 KB
Data publikacji: 2010-08-18 09:55:27
Ilość pobrań: 1046
Za??cznik nr 9 do Warunków Technicznych
Rozmiar: 35.50 KB
Data publikacji: 2010-08-18 09:55:43
Ilość pobrań: 1045

Data publikacji: 2010-08-16 15:16:57 (2718 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-08-17 13:22:26 edycja Kinga Ruszczak
2010-08-17 13:23:29 Dodano za??cznik: SIWZ- modernizacja ewidencji gruntów S?awa (SIWZ_Remont_Slawa[613x1].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-17 13:23:56 Dodano za??cznik: Warunki techniczne S?awa (Warunki_techniczne_gmSlawa_2010[613x2].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-17 13:24:32 Dodano za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.1 (Zal?cznik_1_-_gmSlawa[613x3].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-17 13:24:45 Dodano za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.1 (Zal?cznik_2_-_gmSlawa[613x4].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-17 13:25:10 Dodano za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.3 (Zal?cznik_3_-_zasoby_operatu[613x5].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-17 13:25:30 Dodano za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.4 (Zal?cznik_4_-_gmSlawa_CDR_dla_Starostwa[613x6].pdf) Kinga Ruszczak
2010-08-17 13:25:47 Dodano za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.5 (Zal?cznik_5_-_gmSlawa_CDR_dla_PODGiK[613x7].pdf) Kinga Ruszczak
2010-08-17 13:26:02 Dodano za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.6 (Zal?cznik_6_-_Arkusz_danych_ewid_bud_gmSlawa[613x8].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-17 13:26:20 Dodano za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.7 (Zal?cznik_7_-_Arkusz_danych_ewid_lok_gmSlawa[613x9].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-17 13:26:34 Dodano za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.8 (Zal?cznik_8_-_Arkusz_weryfikacji_danych_osobowych[613x10].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-17 13:26:49 Dodano za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.9 (Zal?cznik_9_-_Arkusz_weryfikacji_danych_osobowych_os_prawna[613x11].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:52:42 Usuni?to za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.9 (Zal?cznik_9_-_Arkusz_weryfikacji_danych_osobowych_os_prawna[613x11].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:52:42 Usuni?to za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.8 (Zal?cznik_8_-_Arkusz_weryfikacji_danych_osobowych[613x10].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:52:42 Usuni?to za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.7 (Zal?cznik_7_-_Arkusz_danych_ewid_lok_gmSlawa[613x9].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:52:42 Usuni?to za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.6 (Zal?cznik_6_-_Arkusz_danych_ewid_bud_gmSlawa[613x8].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:52:42 Usuni?to za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.5 (Zal?cznik_5_-_gmSlawa_CDR_dla_PODGiK[613x7].pdf) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:52:42 Usuni?to za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.4 (Zal?cznik_4_-_gmSlawa_CDR_dla_Starostwa[613x6].pdf) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:52:42 Usuni?to za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.3 (Zal?cznik_3_-_zasoby_operatu[613x5].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:52:42 Usuni?to za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.2 (Zal?cznik_2_-_gmSlawa[613x4].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:52:42 Usuni?to za??cznik: Za??czniki do Warunków technicznych- cz.1 (Zal?cznik_1_-_gmSlawa[613x3].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:53:29 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 1 do Warunków Technicznych (Zalacznik_1[613x3].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:53:48 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do Warunków Technicznych (Zalacznik_2_[613x4].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:54:03 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 3 do Warunków Technicznych (Zalacznik_3[613x5].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:54:20 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 4 do Warunków Technicznych (Zalacznik_4[613x6].pdf) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:54:38 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 5 do Warunków Technicznych (Zalacznik_5[613x7].pdf) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:54:54 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 6 do Warunków Technicznych (Zalacznik_6[613x8].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:55:12 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 7 do Warunków Technicznych (Zalacznik_7[613x9].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:55:27 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 8 do Warunków Technicznych (Zalacznik_8[613x10].doc) Kinga Ruszczak
2010-08-18 09:55:43 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 9 do Warunków Technicznych (Zalacznik_9[613x11].doc) Kinga Ruszczak

[ Wróć ]