Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont nawierzchni drogi powiatowej 1016 F- ul. Przemys?owa w miejscowo?ci S?awa, polegaj?cy na likwidacji uszkodze? w zakresie warstwy ?cieralnej na odcinku 900 mb"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 168517-2010 z dnia 2010-06-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi powiatowej, polegający na całkowitym frezowaniu nawierzchni na całej jej szerokości średnio 3 cm oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm. Zakres...
Termin składania ofert: 2010-07-20

Wschowa: Remont nawierzchni drogi powiatowej 1016 F- ul. Przemysłowa w miejscowości Sława, polegający na likwidacji uszkodzeń w zakresie warstwy ścieralnej na odcinku 900 mb
Numer ogłoszenia: 253638 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 168517 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi powiatowej 1016 F- ul. Przemysłowa w miejscowości Sława, polegający na likwidacji uszkodzeń w zakresie warstwy ścieralnej na odcinku 900 mb.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi powiatowej, polegający na całkowitym frezowaniu nawierzchni na całej jej szerokości średnio 3 cm oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm. Zakres prac obejmować będzie : frezowanie nawierzchni na głębokość średnio 3 cm, z wyprofilowaniem nawierzchni skropienie nawierzchni wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego wywiezienie frezowiny na odległość 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego frezowina jest własnością Zamawiającego Droga powiatowa 1016 F- ul. Przemysłowa w miejscowości Sława Średnia szerokość nawierzchni wynosi: 6,3 m Powierzchnia remontowanego odcinka to: 5670 m2 Długość: 0+000- 0+900 (punkt 0+000- tory kolejowe) Szczegóły w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych sp. z o. o., ul. Energetyków 4, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 199674,59

  • Oferta z najniższą ceną: 199674,59 / Oferta z najwyższą ceną: 281746,80

  • Waluta: PLN.Data publikacji: 2010-08-17 13:47:00 (2418 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]