Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 2 500 000,00 z? na okres 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu bud?etu jednostki samorz?du terytorialnego”

1/ 12 ENOTICES_powiatwschowski 21/10/2010- ID:2010-139788 Formularz standardowy 3 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z

przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego
UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Powiat Wschowski

Adres pocztowy: Plac Kosynierów 1 c

Miejscowość: Wschowa Kod pocztowy: 67-400

Kraj: Polska

Punkt

kontaktowy:

______ Tel.: +48655401796

Osoba do

kontaktów: ______________________________________________________________________

E-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl Faks: +48655401932

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.wschowa.info

Adres profilu nabywcy (URL): ________________________________________

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,

w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja

międzynarodowa

Inne (proszę określić):

_______________

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inne (proszę określić):

________

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

tak nie

2/ 12 ENOTICES_powiatwschowski 21/10/2010- ID:2010-139788 Formularz standardowy 3 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z

przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na

finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług

(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada

konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą

dowolnych środków,

obiektu budowlanego,

odpowiadającego wymogom

określonym przez instytucję

zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych

form

Kategoria usługi: nr 6

W przypadku zamówień na usługi

kategorii 17-27
(zob. załącznikC), czy zgadzają się Państwo na

publikację niniejszego ogłoszenia?

tak nie

Lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Kod NUTS Â _____

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy (jeżeli dotyczy)

Zawarcia umowy ramowej Zamówień w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Okres karencji: od dnia 15.10.2010 r. do dnia 14.10.2015 r.

Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie długoterminowego kredytu bankowego. Wielkość kredytu ustala się na

2

500 000,00 PLN. Uruchomienie kredytu przewiduje się od 15.10.2010r. do 31.12.2010r. Całkowita spłata

kredytu

nastąpi do dnia 14.10.2015r.

Ogólne warunki umowy:

-Wysokość udzielanego kredytu – 2 500 000,00 PLN

-Spłata kredytu – według harmonogramu: termin spłaty kredytu- 14.10.2015 r. kwota w zł 2 500 000 zł

1.Możliwość wcześniejszej spłaty całości kredytu bez dodatkowych opłat – spłata kredytu nastąpi jednorazowo

lub w transzach.

2.W przypadku wcześniejszej spłaty całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia,

3.Spłata odsetek w okresach kwartalnych - na koniec kwartału kalendarzowego.

4.Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco,

5.Oprocentowanie kredytu - zmienne w zależności od jednomiesięcznej stawki WIBOR (1M)

6Oferent zapewnia postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu

umowy.

7.Zamawiający może uruchamiać środki kredytowe w terminie od 15.10.2010 r. do 31.12.2010 r.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części

bez podania przyczyny.

9.Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych Powiatu.

10.Ofertę przetargową może złożyć centrala lub oddział banku

11.Kredyt udzielony w złotych polskich. (PLN) – w formie przelewu jednorazowego lub w transzach na konto

Zamawiającego

12.Umowę na kredyt sporządza wybrany przez Zamawiającego Wykonawca na zasadach i stawkach

określonych

w tej specyfikacji a koszt przygotowania tej umowy będzie uwzględniony w cenie oferty.

3/ 12 ENOTICES_powiatwschowski 21/10/2010- ID:2010-139788 Formularz standardowy 3 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z

przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

ItIe.1r.y5t) oWrsiaplónlneyg oSłownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 66113000

II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

tak nie

4/ 12 ENOTICES_powiatwschowski 21/10/2010- ID:2010-139788 Formularz standardowy 3 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z

przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

ItIe.2r)y CtoArŁiKaOlnWeIgToA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIAII.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia
(give figures only)

(Proszę podać tylko całkowitą wartość końcową obejmującą wszystkie

zamówienia, części i opcje; informacje na temat poszczególnych zamówień

proszę podać wypełniając sekcję V. Udzielenie zamówienia)

Bez VAT Łącznie

z VAT

Stawka VAT

(%)

Wartość 825000.00 Waluta PLN przy __

lub Najniższa oferta _ / najwyższa oferta _

brana pod uwagę

Waluta ___ przy _____

5/ 12 ENOTICES_powiatwschowski 21/10/2010- ID:2010-139788 Formularz standardowy 3 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z

przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem

Ograniczona Negocjacyjna przyspieszona

Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

Dialog konkurencyjny Udzielenie zamówienia bez uprzedniego ogłoszenia

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej [w przypadkach wymienionych w lit. k) i

l) załącznika D]

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez

uprzedniego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej:
proszę wypełnić

załącznik D

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pola)

Najniższa cena

LUB

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

Kryteria Waga

1. ___________ ____

2. ___________ ____

3. ___________ ____

4. ___________ ____

5. ___________ ____

Kryteria Waga

6. ___________ ____

7. ___________ ____

8. ___________ ____

9. ___________ ____

10. ___________ ____

IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną

tak nie

6/ 12 ENOTICES_powiatwschowski 21/10/2010- ID:2010-139788 Formularz standardowy 3 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z

przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
(jeżeli dotyczy)

Or. ZP 342-16/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie

Jeżeli tak, (proszę wypełnić odpowiednie pola)

Wstępne ogłoszenie informacyjne lub Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE:
____ z dnia __________ (dd/mm/rrrr)

Ogłoszenie o zamówieniu lub Uproszczone Ogłoszenie o Zamówieniu (DSZ)

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2010/S 160-247402 z dnia 19/08/2010 (dd/mm/rrrr)

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE:
____ z dnia __________ (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2010/S 173-263780 z dnia 19/08/2010 (dd/mm/rrrr)

7/ 12 ENOTICES_powiatwschowski 21/10/2010- ID:2010-139788 Formularz standardowy 3 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z

przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (1)

ZAMÓWIENIE NR: 1

NR CZĘŚCI: ___

NAZWA: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 500 000,00 ZŁ NA OKRES

5 LAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/10/2010 (dd/mm/rrrr)

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Oficjalna nazwa:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Odział Korporacyjny w

Poznaniu

Adres pocztowy: Plac Wolności 3

Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-914

Kraj: Polska Tel.: 061 855 54 00

E-mail:
______________ Faks: 061 855 54 05

Adres internetowy (URL): ________________

V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚĆI ZAMÓWIENIA (give figures only)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy) Bez VAT Łącznie

z VAT

Stawka VAT

(%)

Wartość 843750.00 Waluta PLN przy __

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 825000.00 Waluta PLN przy _____

lub Najniższa oferta _ / najwyższa oferta _

brana pod uwagę

Waluta ___ przy _____

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, proszę podać: liczbę lat __ lub liczbę miesięcy ___

V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA

tak nie

Jeżeli tak, wartość lub część zamówienia, która będzie zlecona stronom trzecim (give figures only):

Wartość bez VAT: ______________________ Waluta

________

Proporcja: _____% Nieznana

Krótki opis wartości/części zamówienia, która będzie zlecona podwykonawcom (jeżeli jest znana)

8/ 12 ENOTICES_powiatwschowski 21/10/2010- ID:2010-139788 Formularz standardowy 3 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z

przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

t
SeErKyCtoJAri aVlIn: eINgFoORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: ___________

Adres pocztowy: ______________________

______________________

Miejscowość: ___________________ Kod pocztowy: ______________

Kraj: __________ Tel.: ______________

E-mail: ______________ Faks: ______________

Adres internetowy (URL): ________________

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: ___________

Adres pocztowy: ______________________

______________________

Miejscowość: ___________________ Kod pocztowy: ______________

Kraj: __________ Tel.: ______________

E-mail: ______________ Faks: ______________

Adres internetowy (URL): ________________

VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

9/ 12 ENOTICES_powiatwschowski 21/10/2010- ID:2010-139788 Formularz standardowy 3 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z

przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

t
VeI.r3y.3to) Źriraóldnłoe,g godzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: ___________

Adres pocztowy: ______________________

______________________

Miejscowość: ___________________ Kod pocztowy: ______________

Kraj: __________ Tel.: ______________

E-mail: ______________ Faks: ______________

Adres internetowy (URL): ________________

VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

21/10/2010 (dd/mm/rrrr)

10/ 12 ENOTICES_powiatwschowski 21/10/2010- ID:2010-139788 Formularz standardowy 3 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z

przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego

ZAŁĄCZNIK C

Kategorie usług, o których mowa w Sekcji II: Przedmiot Zamówienia

Kategoria nr

[1] Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2],w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi

kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) usługi ubezpieczeniowe b) usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne,

architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi

badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania – wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub

umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i

podobne

Category No

[7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27 Inne usługi [8 9]

11/ 12 ENOTICES_powiatwschowski 21/10/2010- ID:2010-139788 Formularz standardowy 3 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z

przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

t1e. rKyattoegrioarline eugoug w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d) i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2. Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3. Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4. Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów

wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usługi banku centralnego.

Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie lub najem – w drodze dowolnych procedur finansowych

– gruntu, istniejących budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich; mimo to usługi

finansowe świadczone jednocześnie, przed lub po umowie dotyczącej nabycia lub najmu, w dowolnej formie,

podlegają niniejszej dyrektywie.

5. Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja

zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem, że świadczona usługa została

w pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6. Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych

7. Kategorie usług w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d) załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8. Z wyjątkiem umów o pracę.

9. Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych

przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

12/ 12 ENOTICES_powiatwschowski 21/10/2010- ID:2010-139788 Formularz standardowy 3 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z

przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego

ZAŁĄCZNIK D

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA BEZ UPRZEDNIEGO OGŁOSZENIA

O ZAMÓWIENIU W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

Proszę przedstawić poniżej uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniego ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Uzasadnienie musi odpowiadać właściwym artykułom dyrektywy

2004/18/WE

(Zgodnie z przepisami dyrektywy 89/665/EWG w sprawie środków odwoławczych, zmienionej dyrektywą

2007/66/WE, termin wniesienia odwołania zgodnie z art. 2f ust. 1 lit. a) tiret pierwsze może być skrócony, jeżeli

ogłoszenie zawiera uzasadnienie decyzji instytucji zamawiającej o udzieleniu zamówienia bez uprzedniej

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby skorzystać ze skróconego

terminu wniesienia odwołania, należy zaznaczyć odpowiednią opcję (odpowiednie opcje) i uzupełnić dodatkowe

informacje poniżej.)

Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia

o zamówieniu w Dz.U. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

- procedurę otwartą

- procedurę ograniczoną

b) Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych,

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie (wyłącznie

dla dostaw)

c) Roboty budowlane/ dostawy/ usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn:

- technicznych

- artystycznych

- związanych z ochroną praw wyłącznych

d) Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca

nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie

e) Dodatkowe roboty budowlane/ dostawy/ usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w

dyrektywie

f) Nowe roboty budowlane/ usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/ usług oraz zgodnie z warunkami

ściśle określonymi w dyrektywie

g) Zamówienie na usługi przyznane zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu

j) Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog

konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni

wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej.

Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniego ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE

k) Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku II B do dyrektywy.

l) Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy.

W celu skorzystania z wyżej wspomnianego skróconego terminu, oprócz zaznaczenia pola (pól) powyżej należy

jasno i wyczerpująco wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia bez uprzedniego ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest uprawnione, podając w każdym przypadku istotne fakty oraz,

stosownie do okoliczności, wnioski prawne zgodnie z przepisami dyrektywy 2004/18/WE (maksymalnie 500

słów).

________________Data publikacji: 2010-10-21 12:58:06 (3832 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]