Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia "Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie"

 

Nasz znak: Data:

Or. ZP 342-18/2010 21.10.2010 r.


POWIADOMIENIE


Zamawiający tj. Powiat Wschowski informuje, że firma:

PUB „Brukpol” s.c.

Strzelce Wielkie 81c

63-820 Piaski


została wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759.), ponieważ nie zostały dopełnione wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie”. Zgodnie z punktem 13 ust. 3 i 5 SIWZ wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty został termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Pierwotnie Zamawiający uznał datę wpływu wadium na konto wg daty wyciągu bankowego, gdyż dzień przelewu był zgodny z terminem podanym w SIWZ. Jednak po otrzymaniu z banku potwierdzenia godziny operacji bankowej okazało się, że Zamawiający nie może dopuścić Oferenta do dalszego postępowania. Wadium Oferenta zostało zaksięgowane po upływie terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 24 ust.4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.Załącznik:

1) Potwierdzenie operacji bankowej z dnia 07.10.2010 r.Potwierdzenie operacji bankowej
Rozmiar: 194.31 KB
Data publikacji: 2010-10-21 14:22:25
Ilość pobrań: 1356

Data publikacji: 2010-10-21 14:16:32 (2558 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-10-21 14:22:25 Dodano za??cznik: Potwierdzenie operacji bankowej (potwierdzenie_operacji_bankowej[666x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]